Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1725


01.02.1725 : Frans Van Lierde mulder binnen de prochie van AP erkent een rente aan Mhr. Jacques Vander Meeren heere der prochie van Voorde , Huysgavere , Lion etc. over de som van 300 R courant / schellinck tot 7 stuivers / is rente van 15 R sjaers / beseth op :

1) 360 roeden landts in AP opt Meulenvelt
- oost cloostergoet van St. Cornelis neffens Ninove
- suyt Pieter Ooghe
- west en noort sheeren strate

2) 100 roeden landts in Ap opt selve velt
- oost Dhr. Pieter De Clercq
- suyt Jacques Torrekens
- west Guillaume De Spiegeleer
- norot den molenwegh

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen

Marge : anno 1739 heeft Frans Van Lierde opsetene van Ap en mulder binnen AP het kapitaal van deze rente betaald aan Marie Therese Vander Meeren en deze rente is hiermee gecasseert


22.02.1725 : Jan Vander Smissen fs. Gijsbrecht x Joosine Buydens fa. Petrus zijn huisvrouw tevoren weduwe van Pieter De Neve wonend in de prochie van Herlinckhove int gehucht te Waelhove erkennen een rente aan Sr. Lieven Van Ongeval opsetene van Aspelaer over 800 R wisselgelt / schellinck tot 6 stuivers / penninck XVI  doch Lieven Van Ongeval is accoord om dit te modereren en hiervoor de penninck XX te laten betalen / dus 40 R sjaars in courant geld / beseth op :

1) 75 roeden landts op de Veijsberch
- oost en west den voetwegh
- noort tgoet van Macharis en Levesque
- suyt Elisabeth De Cueleneer

2) 220 roeden landts op de vooste Veijsberch
- een sijde Erasmus Stevens
- west Merten De Duffeleer
- noort het Apelterenvelt
- suyt Pieter De Decker

3) 133,40 roeden landts op het Damvelt met een partije bosch daer onderaen gelegen
- oost het goet van thof te Anghereel en den Onsbroeck
- suyt de strate
- west den raedsheer Vander Beken
- noort St. Jans ten Dullen in Gent

4) 280 roeden meersch
- oost het goet van thof te Anghereel
- suyt Joos Persoons
- west den Dender
- noort capittelgoet van Nijvel

en is de helft van een meerdere partije

5) 61,50 roeden meersch in de Cleijnen Dammeersch en is ook de helft van een meerdere partije
- oost dhoors Christoffel De Roover
- suyt het gescheede van Voorde
- west den dam
- noort de Reijte

6) 48,30 roeden land op het Meulevelt
- suyt en west Pieter Macharis
- oost dhoors Cornelis Temmerman en Macharis Van Heghe

7) 113 roeden land op Apelteirenvelt
- noort den groenenwegh van Apelteren naer Voorde
- suyt Nicolaes Cardoens
- west dhoirs Gillis De Mout

Alle partijen aan Joosine Buydens te cavel gevallen bij loting ten sterfhuize van haar vader en gedaan op 22.12.1716

8) 230,25 roeden land op het Meulevelt
- oost Jan Cosijns en Gillis De Praet
- west het cloostergoet van Ninove
- suyt den voetwegh
 

Present : de meier , Pieter Valcke , Gerardus Cosijn schepenen

Marge : anno 1732 heet Jan Vander Smissen deze rente gelost aan Sr. Lieven Van Ongeval


08.03.1725 : Jan Vander Smissen x Joanna Buydens verkopen aan Jan Wijnant :

een partij land op het Appelterrevelt groot 100 roeden
- oost Mathijs Mertens en de wed. Jan Baptiste Soetens
- suyt Joos De Maeseneer
- west de straete
- noort Jor. Lecat

voor 22 S / roede

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valck , Jacobus Oriens , Gerardus Cosijn , Jan De Boeck schepenen


22.03.1725 : Adriaen Uytenhove en Frans Prieels als V.P. en V.M. van minderjarige kinderen van wijlen Marcus Uytenhove en Joanna Prieels beiden overleden in Eychem en is ook gecompareert Cornelis Uytenhove ,

dat wijlen Marcus Uytenhove staande huwelijk met wijlen Joanna Prieels in 1718 had ontvangen van wijlen Sr. Jan Cortvrient de som van 40 L groot wisselgelt en dit aan 5 % ,

welke obligatie werd omgezet in een rente van 40 L groot ten proffijte van Frans Claes x weduwe Sr. Jan Cortvrient

1) een behuysde hofstede te Eychem groot 244 roeden
- suyt de straete
- oost het cautergat
- west Sint Jans ten Dullen
- noort t'voorschreven goet

2) 1/2 dw. land op Eychemvelt
- oost de goeden van Gillis De Leenheer
- west de weduwe Jacques Viseur
- noort den voetwech
- suyt het kerckengoet van Eychem

3) 55 roeden land op Eychemvelt
- oost het cloostergoet van Beauprez
- west het gasthuysgoet van Ninove
- noort Beauprezgoet

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Jan De Maeseneer ,  Jacobus Oriens , Gerardus Cosijn , Martin Des Motte schepenen

Anno 1725 hebben Sr. Frans Claes x Juffr. Joanna Debbaut hebben deze rente getransporteert aan Sr. Follez

1) een rente van 40 L groot capittaels aan 20ste penning ten laste van dhoors Marcus Uytenhove te Eychem
2) de helft van een rente van 5 R sjaars / 16de penninck ten laste van Adriaen De Smet ( ** slecht leesbare familienaam ) tot DW
3) de helft van een rente van 9 R sjaars / 16de penninck ten laste van Michiel De Backer in Appelterre


20.04.1725 :
1) Joosine Godaer weduwe van Sr. Erasmus Kieckens te voren weduwe van Christoffel Vander Poorten geassisteert met Cornelis De Pon bij haar verkoren vooght voor een bijstaande voogd ,
2) Michiel Vander Poorten fs. Christoffels
3) Cornelis De Pon x Marie Vander Poorten

hebben gezamenlijk verkocht aan Guilliam Mertens fs. Charles instenen van AP :

172,10 roeden bosch in AP in de Lantbroecken
- oost het gescheede van AP en Outer
- suyt cloostergoet Sinte Cornelis tot Ninove
- west Pieter Daem en de weduwe Lieven Daem
- noort den herwegh

dit voor 15,5 S / roede en voor de opgaande bomen 2 R 16 S , verder 1 R 8 S voor een paar muilen voor de huisvrouw van de voorste De Pon , 100 mutsaerts voor de voornoemde weduwe en 2 R 8 S verteert ten gelaege

Present : de meier , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Martijn De Motte schepenen


04.05.1725 : Omtrent Michiel Buydens seminarist

1) Sr. Geeraert Vander Smissen x Joff. Maria De Cooman fa. Michiel te vorent weduwe van Jan Buydens fs. Pieters opsetenen van Ninove
2) Sr. Gillis Buydens fs. Pieters insetene en schepen van LvW  als V.P.
3) Jan Hendrickx x Joanna Maria Buydens filia Jans als V.M.

V.P. en V.M. van Michiel Buydens fs. Jans en van de voorste Maria De Cooman tegenwoordig studerend in de godsgeleerdheid in het seminarie te Mechelen om zich te begeven tot de priesterlijke staat en om hem te voorzien van behoorlijke levensmiddelen wordt er gegeven :

1) 60 roeden op de Veysberch
- oost Jan Van Impe
- suyt cloostergoet van Ninove
- noort de wed. Sr. Jan Dechamps

2) 193 roeden land op de Luypendael
- oost tgoet van Pieter Schulens
- suyt en noort kerckengoet AP

3) 96 roeden land op de Wilder
- oost het Eychemvelt
- suyt de wed. Adriaen De Duffeleer
- west het goet van thof te Angereel
- noort den Schilt

4) 150 roeden land op de Wilder
- oost Gillis Cosijns
- west Adriaen Stevenaert
- suyt de strate
- noort Lieven De Neve

5) 63 roeden land opt selve velt
- oost den wegh leedende naar Aspelare
- suyt wed. Joos Dierickx
- west Sint Jansgoet ten Dullen
- noort Laureijs Vijverman

6) 293 roeden meersch te Craningen
- noort de strate
- west dhoors Pieter Cosijns
- suyt den Voordenmeersch
- west ( ? ) dheer Anthone Stevens

7) 126 roeden land op de Hoelputte
- oost en west de goeden van Pieter De Clercq
- suyt tgoet van het hof te Angereel

8) 143 roeden land op de Veijsberch
- oost de straete
- suyt Jacques Vanden Eijnde
- west tegen de voetwech
- noort dhoors Jacques Haelterman

9) 185 roeden land op de Meulencauter
- oost Jan Van Santen
- suyt Jan Matte
- west Gillis Praet
- noort Jan Van Heghe

10) 35 roeden meersch in de Dendermeersch
- oost Jan Van Impe
- noort Erasmus Vander Meeren

11) 144 roeden meersch
- oost de goederen van Gillis Buydens
- noort de reijte

alle de voorste goederen toekomend aan de voornoemde Heer Michiel uyt hoofde van zijn vader wijlen Jan Buydens en van zijn grootmoeder wijlent Isabella Van Bossuyt ,

deze partijen belopen samen 3 B 2 DW 88 roeden en zijn geprezen door Sr. Pieter Valcke en Sr. Joannes Van Heghe greffier van diverse parochies en oud-schepen van Ninove met de bomen daarop staande op 2800 R wisselgelt

12) 57 roeden land op den Wilder
- oost de Armegoederen van AP
- suyt den kerckwech
- noort Cornelis Mertens

13) 190 roeden meers genoemd " de Spillemaecker "
- gelegen boven de reijte
- tot aen sheeren strate

welke 2 partijen hem zijn toekomend van Anna Catharina Buydens en zijn geprezen op 494 R wisselgelt

14) 221 roeden land
- noort de straete
- west dhoirs Joos Haelterman
- suyt Adriaen Vanden Eijnde

15) 156 roeden land
- oost cloostergoet Ninove
- suyt de strate
- west het goet van Simon Persoons

welke 2 partijen hem competeren uit hoofde van Juffr. Maria De Cooman uit hoofde van wijlent  Sr. Michiel De Cooman

deze partijen zijn geprezen op 565 R wisselgelt

en al deze partijen zijn gelegen in Appelterre en zijn samen geprezen op 3859 R wisselgelt

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , Gerardus Cosijn , Martin De Motte , Jan De Maeseneer schepenen


30.05.1725 : Jan Vierendeel officier bij procuratie van Jouffr; Anna Maria Van Mulders fa. Guilliams woonachtig binnen Ninove verkoopt aan Guilliam De Spiegeleer fs. Adriaens insetene van AP  :

51,50 roeden op den Hoelputte
- oost tgoet van het hof te Verhouwenhove
- west selve
- suyt dhoirs Pieter Buydens
- noort Mijnheer Vander Stricht in Gent

Dit voor 30 R courant , welke partije door de koper in voorbije jaren werd gepacht waarvan hij belooft de verlopen pachten te betalen

Welke partij afkomstig is van haar ouders als bij donatie intervivos van wijlent Dheer Anthoine Van Mulders haar broeder

Present : de meier  , Jacobus Oeriens en Gillis Buydens schepenen


07.06.1725 : Openbare verkoop van hofstede , zie het verzoek op 09.11.1724

Adriaen Janssens insetene van Tollebeke in Henegauwen als voogd van de weesen die zijn broeder Jan Janssens heeft geprocrieert met wijlen Joanna De Bodt beiden overleden in AP beneffens Jan Daem als weduwnaar van de voornoemde Joanna De Bodt

Verzoek tot verkoop van een hofstede die aan de wezen competeert neffens Jan Daem in huwelijk geweest met dezelfde Joanna De Bodt , gelegen in AP groot 200 roeden
- oost de beke
- west de strate
- suyt de cheijnsgoederen van de weduwe van den heere advocaet Vander Stricht
- noort Philips Prieus

belast aan gasthuis van Geraardsbergen met 15 S sjaers en een half sister haver en 1 cappoen aaen het Capittel van Nijvel en bovendien 1 S sjaers aan de kerk van AP

Bij openbare bieding gebleven op Pieter Vander Schueren fs. Jans voor 491 R courant mitsgaders de som van 24 R 11 S over de XXste penninck

Aanwezig waren Sr. Gerardus Cosijn fs. Jans , Adriaen Janssens als voogd , Jan Daem in huwelijk geweest met de weduwe Jan Janssens , Joos Daem als boogd paterneel van de weese van Jan Daem x Joanna De Bodt

Hierbij werd aan Gerardus Cosijn betaald het kapitaal en de croisen van de rente van 200 R a 5 par cento

Present : de meier , Pieter Valcke , Gillis Buydens , Jacobus Oeriens en Jan De Maeseneer


28.06.1725 : Pieter Vander Schueren fs. Jans erkent een rente aan Sr. Gerardus Cosijn fs. Jans over de ontvangen som van 300 R courant / hiervoor rente van 15 R sjaers / beseth op :

een behuysde hofstede in AP in de Hooghstrate , zie supra

Marge : op 14.02.1752 heeft Adriaen De Schutijser heeft visie gedaan van de tekst en te weten dat na 2 transporten deze rente toebehoort aan de Armen van AP :

De opperproviseurs van de Armen van Apelteiren hebben ontfangen van Ingel Roelant x Pieternelle Vander Schueren weduwe van Joos Vander Schueren de somv an 300 R courant evenals de som van 113 R 10 oorden over de croisen

Present : de meier , Gillis Buydens en Jacobus Oeriens schepenen


12.07.1725 : Pauwel Lauwaert insetene en officier van de prochie van Eychem erkent rente aan Gerardus Cosijn insetene en schepenen van desen lande over 50 R courant /  de schellinck tot 7 stuivers / aan 2 R 10 S sjaers / beseth op :

sijn behuysde hofstede in Eychem
- oost dhoors Marcus Uytenhove
- suyt den voetwegh ofte het Eychemvelt
- west Christoffel Dierickx
- noort sheeren strate

Present : de meier , Pieter Valcke , Jacobus Oeriens en Martin Des Motte schepenen


15.11.1725 : Paesschier De Maeseneer insetene van AP erkent een rente aan Jaspar Rollij fs. Andries van 12 R skaars / 16de penninck / welke " verkent " is op 08.07.1638 bij Pieter De Cueleneer in proffijte van Merten Thienpont x Adriaene Van Brueseghem :

en heeft in sekere gestelt :

een lochtinck in AP te Nederstraeten
- oost dhoors Jacques Vander Poorten
- suyt de strate
- west Amandus Menschaert
- noort den Dickenbosch ofte den voetwech

groot 78 roeden

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valcke , Gerardus Cosijn , Gillis Buydens en Martijn Des Motte schepenen


29.11.1725 : Jan Baptiste Maes fs. Pieters jonkman verkoopt aan Joos Cobbaert opsetenen van Outer :

290 roeden lants in AP op den Broodhoeck en is Apelteirensche mate
- suyt Jan De Cooman
- noort Pieter Daem
- west dhoors Adriaen D'Herde

dit voor 300 R courant

De verkoper belooft de partije te ontlasten van een rente die daarop drukt

Present : de meier , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer schepenen