Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1724


18.05.1724 : verzoek tot openbare verkoop van een hofstede

Op verzoek van Marie De Blander weduwe van Jan Baptiste Soetens overleden in AP , mitsgaders Jan De Blander als voogd van de weeskinderen van wijlen Jan Baptiste x Marie De Blander , mitsgaders Jan Vander Linden x Lowiese Soetens soo over hem selven als hem sterck maeckende over Pieter en Guilliam Soetens :

" souden geirne vercoopen ' :

1) een behuysde hofstede in Apelteren " groot omtrent 40 roeden
- oost Jan Vander Schueren
- suyt de strate
- west Jan Vander Linden
- noort de voorste Vander Schueren

2) 3 dachwanden lants in AP opt Molenvelt
- oost Adriaen Goossens
- west Pieter De Cueleneer
- noort de straete

met het huysken daerop staende

3) 180 roeden lants op het Beeckvelt in Samberghen

En dit om met de penningen hiervan de schulden van het sterfhuis te betalen

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Gerardus Cosijn , Jacobus Oriens , Jan De Boeck , Gillis Buydens


Omtrent een suikernonkel in Antwerpen

01.06.1724 : Verzoek door Pieter Van Laethem x Petronella Wijnant te vooren weduwe Jan Vanden Berghe insetene van AP als vader en voogd over de 4 minderjarige weeskinderen van wijlen Jan Vanden Berghe x Petronella Wijnants evenals Ghijsbrecht Wijnant als maternele voogd

En dit omdat wijlent Adriaen Vanden Berghe broeder van de voorste Jan is overleden in Antwerpen nu omtrent een half jaar geleden zonder enige lichamelijke hoirs na te laten

Hierbij is Gillis Buydens schepenen van LvW naar Antwerpen getrokken om zich te informeren en de penningen in de successie van wijlen Adriaen te ontvangen

Blijkt dat Adriaen Vanden Berghe bij testament voor notaris Vander Linden in het jaar 1707 al zijn meuble en immeuble goeden en onroerende goeden waar die zich ook mochten bevinden gelaten heeft aan Joffr. Catharina Van Aecken zijn wettige huisvrouw om daarmee te doen en te disponeren " soot haer goetduncken ende gelieven sal é

Na haar overlijden zullen de goederen bij haar achtergelaten verdeeld worden half en half maar dat Juffr. Catharina Van Aecken de zelve erfenis van wijlen haar man " mach commen te verteiren " zodanig dat de wezen mogelijks geen geniet van de successie van hun oom zullen hebben .

Daarom zijn de voogden van de wezen akkoord om met de weduwe van wijlen Adriaen een overeenkomst te maken " midts het voor de weesen beter is het sekers als iet dat onseker te verwachten is "

Red. : de wezen zullen een overeenkomst maken met de weduwe Adriaen Vanden Berghe om toch iets van de erfenis te recupereren

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck


30.06.1724 : Openbare verkoop door

Marie De Blander weduwe van Jan Baptiste Soetens overleden in AP met Jan De Blander als V.M. over de weeskinderen van deselve Soetens en Marie De Blander ,

Jan Vander Linden x Louise Soetens  ( red. : Louise Soetens is kind van het 1ste huwelijk van Jan Baptiste Soetens )

Jan Vander Linden over Pieter en Guilliam Soetens zonen van Jan Baptiste en Marie Cardoens  ( red. : dit zijn de zonen uit 2de huwelijk van Jan Baptiste Soetens )

verkopen met de stokslag op conditie dat :

x : de partijen zullen worden verkocht per roede
xx  : de koper zal moeten opleggen de prijs van de besaeythede , mesvet en labeur ofte diergelijcke amelioratien
xxx : te moeten dogen de zettingen van het jaar 1724
xxxx : te betalen aan de meier en stokhouder de penningen van deze aankoop
xxxxx : met de penningen zal een losrente van 9 R sjaars aan Lieven De Clippel tot Steenhuize betaald worden

1) een behuysde hofstede in Apelteren " groot omtrent 40 roeden
- oost Jan Vander Schueren
- suyt de strate
- west Jan Vander Linden
- noort de voorste Vander Schueren

belast met 7 S sjaers aen St. Jans ten Dullen in Gent
belast met 2 S sjaers aen den heere van LvW als onlosselijcke rente

Werd ingesteld door de burgemeester Buydens op 30 S / roede
Verhoogd door Jan Vander Linden tot 2 R / roede
Verhoogd door Gillis Buydens tot 45 S / roede
Opnieuw Jan Vander Linden met 50 S / roede
Opnieuw Gillis Buydens tot 55 S / roede
Opnieuw Jan Vander Linden tot 60 S / roede
Opnieuw Gillis Buydens tot 65 S / roede
Opnieuw Jan Vander Linden tot 66 S / roede
Nu komt Jan Vander Schueren met 67 S / roede
Opnieuw Jan Vander Linden tot 68 S / roede
Nu Pieter Vander Schueren tot 69 S / roede
Dan Geeraert Cosijn tot 70 S / roede
Opnieuw Pieter Vander Schueren tot 77 S / roede
Dan Jan Vander Linden tot 80 S / roede
Pieter Vander Schueren tot 90 S / roede
Jan Vander Linden tot 91 S / roede en aldus verbleven op Jan

Red. : ik heb deze bieding genoteerd , het toont aan dat er duchtig geboden werd , tenslotte won de schoonzoon van wijlen Jan Baptiste Soetens het pleit

naar Jan Vander Linden voor de bovengenoemde 91 S / roede

2) 3 dachwanden lants in AP opt Molenvelt
- oost Adriaen Goossens
- west Pieter De Cueleneer
- noort de straete

met het huysken daerop staende

Ook hier werd er flink geboden , deze partij werd verkocht zonder " de smisse " ( red. : wijlen Jan Baptiste Soetens was hoefsmid )

- ingesteld door burgemeester Buydens op 10 S / roede
- verhoogd door Jan Vander Schueren tot 15 S / roede
- verhoogd door burgemeester Buydens tot 18 S / roede
- idem door Jan Vander Schueren tot 20 S / roede
- idem Gillis Buydens dot 21 S / roede
- idem als leste verbleven op Jan Vander Schueren voor 22 S / roede

Present : de meier , Gillis Buydens , Jacobus Oeriens , Jan De Boeck en Gerardus Cosijn schepenen


07.07.1724 : Verzoek door Michiel De Backer als vader en voogd van zijn 3 minderjarige kinderen uit zijn eerste bedde met Anna Maria Thienpont

hij geeft te kennen dat op dezelfde wezen is verstorven benevens op hun oom Jan Thienpont midts de doodt van Elisabeth Maes huisvrouw saligher van Pieter de Duffeleer een 1/14de paert in een behuysde stede in AP groot 150 roeden salvo justo belast met de tocht van de houder alsmede 1/28ste deel in de huizingen daarop staande ,

en daar het niet kan verdeeld worden " omme de cleene paerten " verzoekt hij om de hofstede openbaar te verkopen

De schepenen geven toestemming tot verkoop

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Gillis Buydens , Gerardus Cosijn en Jacobus Oeriens


31.08.1724 : Openbare verkoop van een hofstede

Pieter De Duffeleer hauder ( hier met au , meestal schreef men houder ) ten sterfhuyse van Elisabeth Maes filia van Frans en Josina Mertens overleden in AP ,

Mitsgaders de generale hoirs van de voornoemde Elisabeth te weten

a) van de vaderlijke zijde :

- Gillis Maes broeder van de voorste Frans
- Guilliam Holbrecht over sijn selven en als vooght van de weesen van Laureijs De Gucht en van wijlen Marie Holbrecht en dat met permissie van de meier , burgemeester en schepenen der prochie van Buggenhout Grimberghen als oppervoogden van dezelfde weesen
- Adriaen De Schutter x Anna De Keersmaecker en Pieter De Mol x Elisabeth Holbrecht

b) voor de moederlijke zijde

1) Jan Mertens ( hij is naar Pollare , red. )
2) Guillielmus Mertens
3) Jan De Cueleneer x Petronella Mertens
4) Jan Steenhout x Geertruijde Mertens
5) x Jan Thienpont fs. Christiaens en van Adriana Mertens filia Charles
5) xx Michiel De Backer als voogd over zijn minderjarige kinderen met Anna Marie Thienpont fa. Christiaen
6) x Jan De Backer x Petronella De Cueleneer daer moeder af was Joanna Maria Mertens fa. Charles
6) x Joos Van Hove als vader en voogd van sijn kinderen met Geertruyde De Cueleneer daer oock moeder af was Joanna Maria Mertens bij autorisatie van de baljuw en wethouders der prochie van Grimminghen
6) xxx Jacobus Preck x Carolina De Cueleneer daer oock moeder af was Joanna Maria Mertens
7) Joseph en Pieter Rollij filius van Adriaen en van Elisabeth Mertens fa. Charles

( Charles Mertens had 8 volwassen kinderen , Josina Mertens had slechts één dochter die bovendien vroegtijdig overleed )

om te verkopen een behuysde hofstede in AP te Nederstraeten
- oost cloostergoet van Sinte Cornelis tot Ninove en het cautergat van de Nedercauter
- suyt de strate
- west Arent Torrekens
- noort en voetwegh
met het veldeken daer aen groot 172 roeden competerende aan Pieter De Duffeleer en de voorste hoors van Elisabeth Maes

Op de hofstede rust een rente van 6 R sjaars aan dhoors Sr. Joos De Pape welke de verkopers beloven te casseren

Bij de openbare verkoop heeft Merten De Duffeleer de hofstede gekocht voor 950 R courant boven de last van de voorste rente

Aangezien de grond waarop de huysingen staan komt van de zijde van de overledene is conditie dat de hoors hiervan zullen profiteren de som van 240 R 16 S vrij van s'houders tocht en de resterende 709 R 4 S zullen verdeeld worden tussen de hoirs en de houder

Present : de meier , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


09.11.1724 : Verzoek tot verkoop van een hofstede voor de wezen van + Jan Janssens x + wijlen Joanna De Bodt

Adriaen Janssens insetene van Tollebeke in Henegauwen als voogd van de weesen die zijn broeder Jan Janssens heeft geprocrieert met wijlen Joanna De Bodt beiden overleden in AP

Verzoek tot verkoop van een hofstede die aan de wezen competeert neffens Jan Daem in huwelijk geweest met dezelfde Joanna De Bodt , gelegen in AP groot 138 roeden gelegen in de Hoogstrate
- oost de beke
- west de strate
- suyt de cheijnsgoederen
- noort Philips Prieus

belast aan gasthuis van Geraardsbergen met 15 S sjaers en een half sister haver en 1 cappoen aaen het Capittel van Nijvel en bovendien 1 S sjaers aan de kerk van AP

En is gekocht van Gerardus Cosijn en belast met rente van 200 R in capittael en hiervoor rente van 5 %

Ondertekend door Adr. Janssens , Jean Daem en Van Heghe procureur


04.12.1724  :  Matthijs Groeninckx opsetene van Voorde verkoopt aan Pieter De Mol x Elisabeth Holbrecht opsetenen van AP :

109 roeden land op de Luypendael
- oost Guilliam Mertens
- suyt de wed. Guilliam Doolaghe
- west Armen van AP
- noort Laureijs Van Oudenhove

dit voor 112 R courant

Present : Jan Vierendeel officier , Gerardus Cosijn en Gillis Buydens schepenen


14.12.1724 : verkoop van het hof ter Biest ofte Angereele aan Dhr. Joannes Beeckman , koopman in Aalst , de koopsom bedroeg 10.018 R wisselgelt

Voor notaris Mr. Joannes Peeterbroeck in Brussel bij procuratie van :

Mhr. Francois Florent Joseph Dognies Baron van Courrieres ,
Anthonette Alexandrine Dognies de Courrieres douariere van Mr. Marcq Anthon Albert de Prudhomme D'Hailly Bourghgrave van Nieupoort , Oombergen , St. Lieven Esse , baron van Poucques ( ** )

( ** : lees dit als Poeke )

samen voor de 2/3de

Mhr. Jacques Frans grave van Groesbecq en Wemelinghen , heere van Calloo x Marie Joseph D"Harschamps
Angelique D'Harschamps dourariere van Mr. Claude de Naminee burggraaf van Delzee
Vrouwe Anna Darchamps douariere van Mrh. Ferdinande de Marbois hheere van Bertanchamp

samen voor het resterende 1/3de

verkopen aan Dhr. Joannes Beeckman coopman tot Aelst :

sekere pachthove met huysingen , schueren , stallingen ende andere edificien , meersschen en boomgaerden alsnu gemoemt " het hof ter Biest oft Angereele " consisterende in 37,5 bunder landt , meersch , weijden en bosch Apelteersche maete

Item een renterolle annex aen de voorste pachthove jaarlijks releverende 12 sisteren evene , 20 cappoenen en 1 hinne geheven op diverse partijen in Apelteren , Santbergen , Idegem en daeromtrent

Bij publieke verkoop in de stad Geersberghen op 10.10.1724 gebleven op de koper voor 10018 R wisselgelt en dit op condities vastgesteld door de greffier De Clippel aldaer

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


23.12.1724 : Joannes Vander Linden x Lowiese Soetens opsetenen van AP erkennen een rente aan Sr. Pieter De Cueleneer oudt afgaenden schepenen van desen land over 100 R wisselgelt /  den schellinck tot 6 stuivers / aan 6 % / beseth op :

1) hun behuysde hofstede in AP groot 109 roeden voorheen geweest 2 partijen
- oost Jan Vander Schueren
- suyt de strate en het goet van thof te Vrauwenhove
- west Jan Vander Schueren
- noort deselve Vander Schueren

2) 60 roeden lants op het Apelterenvelt
- oost de erfgenaemen van Jan Baptiste Soetens
- suyt den Veytsberch
- west Hendrik Torrekens
- noort den voetwech

3) 75 roeden lants opt voorste Apelterenvelt bij de Vosputte
- oost Matthijs Martens
- suyt dhoors Jan Baptiste Soetens
- west Michel De Backer
- noort de voorste Matthijs Martens

belast met 1 R sjaers aen de Armen van AP

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn schepenen

Marge : op 22.10.1753 is deze rente gelost door Joseph Weverbergh x Catharina Vander Linden in naam van dhoirs Jan Vander Linden aan P. De Cueleneer

( nota bene : Catharina Vander Linden is ° 1723 als oudste kind van Jan x Ludovica Soetens , zij x in 1751 met Joseph Weverberch


29.12.1724 : Gillis Ooghe x Joanna Faudt erkennen rente aan Mhr. Jacques Max. Vander Meere heere der prochie van Voorde over 12 L groot courant / schellinck tot 7 stuivers / en hiervoor rente aan de penninck XX , maakt 3 R 12 S sjaers / beseth op :

125 roeden lants in AP op de Veytsberch
- west Joos Persoons
- suyt tgoet van het clooster van Ninove
- noort Gillis Torrekens

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn schepenen

Marge :  op 15.04.1751 heeft Gillis Ooghe deze rente gelost aan Sr. Ghiselin ontfanger van de heere van Voorde


30.12.1724 : omtrent proces dat gerezen was tussen :

Anthoon Roosen x Marie De Cueleneer eisers bij klacht op 21.11.1715 ter eender zijde

Verweerders zijn de familie De Roover :

- Jooris De Roover
- Pieter De Bille x Josyne De Roover
- Elisabeth De Roover weduwe Jan Roelant
- Pieter De Roover
- Jan De Roover

allen erfgenaemen van Pieter De Roover verweerders

En dit ter ontlasting en garrant van een veertel coorens sjaers uytgaende op sijn goedingen die bij wijlen Pieter De Roover zijn verkocht aan wijlen Pieter De Cueleneer vader van Maria De Cueleneer huisvrouw van Anthoon Roosen ,

te weten dat een partij land verkocht was voor " vrij en suyver goet " ,

en dat hiertoe aan de eiser zou in handen gewesen worden een partij land gelegen op de Luijpendael groot omtrent 2 dw.
- oost Jan Schoonjans causa uxoris
- west en suyt het goet van Vander Stricht
- noort den herwech

En dat in de voorste saecke " groote oncosten alreede geresen waeeren " , ende voordere oncosten stonden te geschieden

Na " tusschenspreken van goede personen " is deze " saecke doodt ende te niette " met compensatie van costen dat is elcken de sijne , weth , greffier ende meijere half en half , en daerboven bij de heesscher aen de verweerders op te legghen de som van 8 pond groot courant

En hierbij is de partij land zie supra aan Anthoon Roosen verkocht cfr. de akte gepasseerd voor de schepenen van Aelst in jaar 1717

De verweerders geven procuratie aan Jooris De Cooman om te compareren voor de schepenbank van LvW om deze verkoop opnieuw te bevestigen

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn schepenen

Kortom : het ging om een proces voor het feit dat er jaarlijks een veertel rogge moet betaald worden op een verkochte partij land. Hiervoor is dan een proces gevoerd dat uiteindelijk het honderdvoudige van de waarde van dit veertel rogge overtreft. Dat de eiser dan ook een rente moet aangaan om al zijn onkosten te betalen is niet verwonderlijk , zie de volgende schepenbrief

Redactie :

anno 1682 huwde Maria De Cueleneer met Michael Schutijser

anno 1708 hertrouwde Maria De Cueleneer met Anthoon Roosens


30.12.1724 : Anthoen Roosen x Marie De Cueleneer opsetenen van AP erknnen een rente aan Sr. Lieven De Vuyst borger en coopman der stede van Ninove over 200 R courant / de schellinck tot 7 stuivers / 5 % / jaarlijks te betalen 10 R courant / beseth op :

1) de 3/4de van een behuysde hofstede waar de comparanten op wonen paelende int geheele
- oost de straete
- suyt Michiel De Backer
- west de Neercauter
- noort Jacques De Mol

groot int geheele 104 roeden

2) een veldeken in AP bij de Plaetse groot 79,50 roeden
- osot dhoors Christoffel De Rooveer
- suyt Michel Anthonis
- west deselven Anthonis
- noort den voetwech

3)  een partij land gelegen op de Luijpendael groot omtrent 2 dw. ( zie vorige akte )
- oost Jan Schoonjans causa uxoris
- west en suyt het goet van Vander Stricht
- noort den herwech

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn schepenen

Marge : deze rente is gelost door Geeraert Schutijser en Pieternelle Schutijser huisvrouw van Philips Carion aan Barbara De Haen en was ondertekend door Sr. Geeraert Bruylant als in huwelijk met de dochter van Sr. Lieven De Vuyst

( red. : in mijn kwartierstaat vinden we Sr. Geeraert Bruylant die huwde met Maria De Vuyst , hierbij vinden we nu de ouders van Maria De Vuyst )