Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1722

Meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


28.01.1722 : de 4 kinderen van Nicolaas De Duffeleer verkopen aan Jan Menschaert fs. Pieters te weten :

1) Adriaen De Duffeleer
2) Jan De Duffeleer
3) Pieter De Duffeleer

allen kinderen van Nicolaas en meerderjarig en gehuwd

4) Nicolaas Van Bellingen x Marie De Duffeleer ook dochter Nicolaes


verkopen aan Jan Menschaert fs. Pieters :

1 dagwand Xlant in AP op de Veijtsberch
- oost den cooper
- suyt Pieter De Cueleneer
- west Jan De Decker
- noort oock de cooper

dit voor 100 R courant en daar de partij ten deele is bezaaid met cooren en ten deele met claveren vermogen de verkopers " deselve graenvruchten te mogen scheren " midts alleen dragende de setting van 1721

Op deze partij rust een eeuwig jaargetijde voor Hendrik De Moor en beloopt tot 16 S / sjaars

Present : Jan Vierendeels officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


09.03.1722 : Baudewijn en Louis Ooghe kinderen van Lieven verkopen aan Gabriel Coolbrandt :

2 partijckens land en 1 partijcken meersch bedragend samen 86,60 roeden en dit voor 16 S / roede en ten gelaege 6 schellingen groot waarvan de koper moet betalen 24 S en de verkopers 16 S

1) een meers in de Wormetel groot 43,25 roeden
- oost Pieter Borremans
- suyt west en noort de Luijpendael

2) 26,75 roeden land op de Luypendael
- oost Peeter Vander Strickt
- west Cornelis Van Snick

3) 16,60 roeden land in Outer op de Hoogcauter
- oost Pieter Vander Stricht
- suyt de weduwe Pieter De Naeyer
- west Sint Jans ten Dullen in Gent
- noort Joos Bogaert in Gent

en gezien hierop enige heerlijke rente aan de Armen der prochie van Herzele en zal in rekening gebracht worden den penninck XXIV

de verkopers verklaren niet te kunnen schrijven

Present : Jan Vierendeels officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijns


24.03.1722 : Jan Menschaert x Joanna De Duffeleer erkennen een rente aan de Armen van AP over 200 R courant de schellinck tot 7 S , hiervoor rente van 10 R sjaars aan penninck XX , beseth op :

1) een behuysde hofstede groot 93,50 roeden
- oost en noort de strate
- suyt Hermes De Moor
- west het velt genaempt de Veytsberch

2) 194 roeden land op deselve Veijtsberch
- oost de voorste hofstede en Hermes De Moor
- suyt Pr. De Cueleneer
- west Jan De Decker
- noort de Armen van AP

3) 54 roeden op de Neercauter
- oost Jan Van Lierde
- suyt heer Joos Macharis
- west kerckengoet AP
- noort de haeghe van de Veijsberch

4) 44 roeden op selve Neercauter
- oost dhoirs Pieter Buydens
- suyt de strate
- west dhoirs Jan Vanden Berghe
- noort cloostergoet Ninove

door de rentegelders verkregen bij coope en bij uitgrootinge van hun broeders en zusters  ten sterfhuyse van hun overleden ouders Pieter De Duffeleer en Maria Stevens

Present : zie supra


20.05.1722 : Jacobus Van Cauwenberghe verkoopt aan Pieter Vander Straeten :

een partij land op het Appelterrevelt in AP groot 108,50 roeden
- oost Hendrik Torrekens
- suyt Armen van AP
- west Louis Vanden Eijnde
- noort den wech

dit voor 100 R courant eens

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


23.07.1722 : Michiel Malfroidt x Anthonette Matten verkopÍn aan Sr. Gillis Buydens fs. Pieters :

73 roeden land op de Veytsberch
- oost de cooper ander erve
- suyt Jan De Cocq
- west het goet van de Macharissen
- noort d'haghe

dit voor 23 S / roede

De koper belooft de verkopers te ontslaan van een rente van 6 R sjaers uitgaande op de goedingen van Jan Matten

Present : de meier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


29.08.1722 : Jan Peeters opsetene van Berchem in land van Brabant x Josine Bogaert filia Jans verkoopt aan Guilliam Mertens fs. Charles :

128 roeden Xlant op de Luypendael
- oost de weesen Joos Vander Biest
- suyt des coopers ander erve
- west Bonjoursbosch
- noort goet van Hof t'Angereel

voor 120,5 R

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


01.10.1722 : Jan Peeters opsetene van Berchem in land van Brabant x Josine Bogaert filia Jans verkoopt aan Gerardus Cosijn :

42,50 roeden Xlant in AP op de Veytsberch
- oost de straete
- suyt het goet van N. Macharis in gebruik bij Jan Vanden Bossche
- west Gerardus Cosijn en noort dhoirs en erfgenaemen van Peeter Buydens

dit voor 42 R

deze partij de verkopers toekomend uit hoofde van de ouders van Josine Bogaert

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jacobus Oriens en Jan Mertens schepenen


15.10.1722 : Guilliam De Spiegeleer verkoopt aan Sr. Gillis Buydens fs. Pieters :

een meersch in de Goddeijenmeersch groot 62,50 roeden
- oost de Vettensmeersch
- suyt Frans Maes
- west N. De Swaef
- noort de reijte

dit voor 28 S / roede

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Pieter De Cueleneer schepenen


06.11.1722 : Urbanus Persmans x Josyne Van Oudenhove filia Philips verkopen aan Laureijs Van Oudenhove fs. Ghijsbrecht :

101 roeden land op de Luypendael
- oost Guilliam Mertens
- suyt Matthijs Groenincx
- west den Armen van AP
- noort Pieter Buydens

dit voor 85 R courant daarin begrepen 12 R 15 S die Pieter Cappoen als pachter nog schuldig is

Present : de meier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


07.11.1722 : openbare verkoop door de weduwe en dhoors van wijlen Jan Baptiste Soetens :

Marie De Blander weduwe van Jan Baptiste Soetens mitsgaeders de voogden van het 2de en het 3de bedde achtergelaten bij de voorste Jan Baptiste Soetens verkopen gronden gelegen in LvW en in Voorde en in Zandbergen

Met de koopsom zullen 2 distincte renten gelost worden te weten
- rente van 9 R sjaers ten proffijte van Sr. Lieven De Clippel in Steenhuyse
- rente van 8 R sjaers ten proffijte van Martinus Vanden Broecke causa uxoris

1) 60 roeden land in AP opt Beeckvelt
- oost en west het gescheede van Zandbergen
- suyt en noort N. Van Snick

gebleven op Jan Wijnant voor 15 S / roede

Present : de meier , Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Pieter Pleck , Pieter De Cueleneer , Jan Mertens , Jacobus Oriens en J. Lemmens

Ook present als voogden Pieter Cardoens en Pieter De Cueleneer als voogden


07.11.1722 : openbare verkoop door de weduwe en dhoors van wijlen Jan Baptiste Soetens :

Marie De Blander weduwe van Jan Baptiste Soetens mitsgaeders de voogden van het 2de en het 3de bedde achtergelaten bij de voorste Jan Baptiste Soetens verkopen gronden gelegen in LvW en in Voorde en in Zandbergen

Met de koopsom zullen 2 distincte renten gelost worden te weten
- rente van 9 R sjaers ten proffijte van Sr. Lieven De Clippel in Steenhuyse
- rente van 8 R sjaers ten proffijte van Martinus Vanden Broecke causa uxoris

1) 88 roeden meersch in Voorde in den Voorderenmeersch
- oost het leen van Guilliam . . . .
- suyt het goet van desen sterfhuyse
- west de Muijsenmeersch
- noort Joos De Grove

gebleven op Pieter De Spiegeleer voor 22 S / roede die verhoogde boven Joos Van Droogenbroeck meier van Voorde

deze verkoop was ondertekend : Joannes Vander Linden fs. Joannes

2) 50 roeden meersch in Zandbergen in den Voorderenmeersch wesende wisselmeersch      ( voor betere omschrijving zie de akte van december )
- oost den Dender
- suyt dhoirs Charles Mertens

gebleven op Pieter De Spiegeleer voor 22 S / roede die verhoogde boven Joos Van Droogenbroeck meier van Voorde

3) 87 roeden meersch in deselve prochie op den Voorderenmeersch
- oost de Dender
- suyt Cappelrijegoet van Zandbergen
- west de Muysenmeersch

belast aan de abdij van Beauprez met 1/2 cappoen , 4 veertelen en 2 pinten evene sjaers

gebleven op Pieter De Spiegeleer voor 21 S / roede die verhoogde boven Joos Van Droogenbroeck meier van Voorde

4) 135 roeden land in Zandbergen op Bullegemvelt
- oost den berch
- suyt het goet van Adam Haelterman
- west den selven
- noort tgoet van N. Vijverman

gebleven op Jan Vander Schueren voor 17 S / roede

Mits in den landtboek deselve partije maar 125 roeden is in plaats van 135 roeden blijven hier 10 roeden onverleth " tot naerder ondersoeck " en was onderteeckent Joannes Vander Linden fs. Jans

Present : de meier , de baljuw , Pieter Pleck , Pieter De Cueleneer , Jacobus Oriens en J. Lemmens


23.12.1722 :  Omtrent de aankoop door Pieter De Spiegeleer die hij gekocht heeft van de voogden van de weesen van wijlen Maria Cardoen :

50 roeden meersch in Zandbergen in den Voordermeersch
- oost den heere van Sambergen
- suyt de suppleant
- west de Muylemmeersch
- noort de weduwe Erasmus Van de Maele

dit voor 22 S / roede

welke kooppenningen zullen toekomen aan de wezen als zij meerderjarig zijn en ondertussen moet Pieter De Spiegeleer 5 % intrest betalen op de koopsom tot de meerderjarigheid

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Joos Van Heghe , Gerardus Cosijn , Jan De Maeseneer en Pieter Cardoens als V.P. van de wezen


29.12.1722 : Anthoon Vanden Neste tot AP verkoopt aan Jan De Cock ook tot AP :

1) een behuysde hofstede groot 56 roeden gelegen te AP
- suyt sheeren strate
- oost cloostergoet Ninove
- west Jan Van Lierde

2) 170 roeden land op het Beeckvelt
- west Pieter Vander Straeten
- noort de Armegoederen van AP
- oost tgoet te Mottinck

3) 96 roeden land opt selve velt
- oost Anthoon Prieels
- suyt en west cloostergoet van Ninove

4) 55 roeden land opt selve velt
- oost sheeren strate
- noort Guilliam Mertens
- west het goet van Angereel

dit voor 30 L groot courant

Er blijft op de voorste erfgronden een rente van 5 R sjaars in proffijte van Sr. Lieven De Clippel tot Steenhuysen die de koper tsijnen laste neemt

Item mag de verkoper nog blijven wonen op de voorste hofstede gedurende 6 jaar voor 3 R sjaars boven de last van pointingen en settingen

Present : Jan Vierendeel , Jan De Maeseneer en Gerardus Cosijn