Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1720

Meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


07.03.1720 : Pieter De Cueleneer verkoopt aan Guilliam Mertens fs. Charles :

202 roeden land op de Neercauter
- oost coopers erfve
- west het hof te Angereel
- suyt en noort den voetwech

dit voor 24 S / roede

Present : de meier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Michiel Rockelé , Joannes De Maeseneer


12.03.1720 : Jan Hoebeke fs. Jans x Adriaene De Pril te vorent weduwe van Lieven Ooghe geassisteert met Pieter Ooghe erkennen een schuld aan Gabriel Coolbrant x Catharina Ooghe hun dochter en schoondochter ( lees hier schoondochter als stiefdochter ) en dit over haar vaderlijke weesepenningen tot de som van 50 R ,

bovendien om de goede diensten die ze heeft bewezen ,

bovendien om " den diepen ouderdom van de 2de comparante " hebben gegeven als donatio inter vivos :

1) hun huis en erfve en schuere en stallingen groot 75 roeden staande in het gehucht te Muylem
- west Adriaen Ooghe
- suyt dhoirs raadsheer Karrens
- noort de straete

2) een partij land genoemd " onder doogde " groot 74 roeden
- suyt St. Jans ten Dullen in Gent
- west Adriaen Ooghe
- noort Lieven Van Waeyenberghe
- oost dhoirs Pieter Balleur

3) 54 roeden land op de Hooghcauter
- noort den raadsheer Vander Beken
- suyt dhoors Joos Daem
- west Pieter Daem
- oost gescheede van Outer

4) een partij land genoemd " den Dreve " groot 64 roeden
- oost Mathijs Mertens pachter
- west dhoirs raadsheer Carrens
- suyt Pieter Daem

5) een meersch in den Woremeter groot 86 roeden
- oost dhoirs Pieter Daem de oude
- west Jan Ooghe
- noort en suyt den Luypendael

6) 114 roeden land op den Hooghcauter
- oost en noort Pieter Daem
- west den wegh
- suyt Joos De Grave fs. Pieters

7) een meersch groot 114 roeden
- noort en west den meelbos
- suyt Geeraert Callebaut
- oost den dreve teghen het Nedervelt

8) Item de volgende have :

- 2 swarte melckkoeien
- 1 wevergetouwe
- al het verder gereedschap

op de conditie van hun moeder en schoonvader hun leven lang te onderhouden " van ate en drancke "

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn


12.08.1720 : Josine Vander Veken weduwe van Cornelis Bogaert , gesont van lichaem enz. is gekomen tot de ouderdom van omtrent 73 a 74 jaar ende " alsoo tenenmaele caducq ende impotent om haere noot drift te komen winnen " en gezien haar grote liefde voor haar dochter Marie Bogaert x Hermes De Moor met wie ze nu sinds omtrent 6 jaar samenwoont heeft daarom met " warme hant " gegeven :

een roode coebeeste , een spaensche saerge ende hooftpullen , potten en pannen , een botervat , saencuype enz.  en daerinne oock begrepen " de gemaeckten torf " en heeft gedaan " de behoorlijke traditie " te zeggen :

- de coebeeste met den zeele
- de sleutel van de kiste

met het geven van " den palmslach "

op belofte van hun moeder haar leven lanck te onderhouden van ate en dranck enz.

Present : Jan Vierendeel , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn


21.10.1720 : Heer en Mr. Jan Vander Meeren heere van St. Gooricx Oudenhove woonende binnen de stad Gent verkoopt aan Guilliam De Spiegeleer insetene van AP :

205 roeden land in AP op den Vijsberch
- oost Merten Vanden Hoele
- suyt Jan Van Santen
- west Christoffel Gibou
- noort het cloostergoet van Ninove

dit voor 21 S / roede met 12 S ten gelaege

Getekend door Jan Vander Meeren d'Audenhove , een cruysken dat is het merck van Guilliam De Spiegeleer

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


21.10.1720 : Heer en Mr. Jan Vander Meeren heere van St. Gooricx Oudenhove woonende binnen de stad Gent verkoopt aan Jan Wijnant insetene van AP :

130 roeden land op de Neercauter
- oost Joffr. Franchoise Levesque
- west Gillis Cosijns
- noort den Veysberch
- suyt Adriaen Stevenaerts

dit voor 22,5 S / roede

Present : ut ante


27.11.1720 : Jan , Pieter , Adriaen , Adam Van Muylem , Michiel Haelterman x Anna Van Muylem allen kinderen van wijlen Joos Van Muylem en Lievijne Mattens verkopen aan Joannes Engries x Pieternelle Mattens :

24 roeden lochtinck met de huysingen en edificien daerop staende gecompeteert hebbende de voorste wijlen Joos Van Muylem causa uxoris gelegen in AP te Craninghen
- suyt en oost de weduwe Jan Mattens
- west de straete
- noort Nicolaes Mattens

dit voor 13 L groot

Alle verkopers en de koper tekenen met een cruysken , getuigen waren Joos Van Droogenbroeck , Gillis Ooghe en Anthoon Vierendeels

Present : ut ante


14.12.1720 : Gillis Buydens verkoopt aan Lieven Daem :

87,40 roeden land op de Luypendael
- oost en west het goet van Sinte Jacob ofte den advocaet Geerts in Gent
- noort Pieter De Cueleneer

dit voor 20 S / roede

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


14.12.1720 : Guilliam Mertens fs. Charles verkoopt aan Pieter Daem :

een partij lant in AP op de Luypendael in den Brodhoeck groot 104,20 roeden
- oost Jan en dhoirs Lieven Ooghe
- west Lieven Van Waeyenberghe
- noort dhoirs Jan Debbaut

dit voor 20 S / roede en 24 S ten gelaghe

Present : ut ante