Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1718

Meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


04.02.1718 :  Christiaen Van Heghe verkoopt aan Pieter De Mol fs. Jacques wat hem ten deele is gevallen bij het overlijden van zijn oom Jan Van Heghe overleden in AP te weten :

35 roeden bosch in AP met al de edificien daarop staande
- oost de beke
- suyt Anthoon Roosens
- west de straete
- noort wed. Cornelis Bogaert

en dit voor 39 R courant gelt

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Jan Vander Schueren schepenen

Red. : zie ook schepenbrief van juni 1713


05.03.1718 : Laureijs Van Oudenhove bij procuratie waarvan de teneur van woorden hiernaer luydt :

Op 16.11.1709 heeft Marcus Uytenhove gekocht van Sr. Joseph Vander Biest coopman :

een partij land in AP op de Luypendael groot 501 roeden
- oost den Armen van Ninove
- west het goet van het hof te Anghereele
- noort den gracht
- zuyt de strate

en dat voor 250 guldens courant en daar de koper " onversien was van gereede penningen " heeft de koper een rente erkend van 15 R 10,5 S sjaars / 16de penning / beseth op :

En nu heeft Joannes Cortvrient x weduwe Joseph Vander Biest ontvangen 149 R 7 S over de rest van het kapitaal van deze rente en de croisen waarvan Joseph Vander Biest reeds ontvangen had 112 R waarmede deze rente is gedoodt

Present : Jan Vierendeel loco de meier , Gillis Buydens en Geeraert De Naeyer schepenen


07.03.1718 : Marcus Uytenhove erkent een rente over ontvangen geld van Mathijs Mertens insetenen van Eychem als voogd paterneel van de weesen van wijlen Pieter Mertens x Joosyne Vanden Bossche beiden overleden binnen Appelterre-Eychem met name Maria Anna Mertens de som van 200 R en hiervoor rente van 10 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

501 roeden land op de Luypendael
- oost Geeraert Cosijns en Armen van Ninove
- west thof te Angereel
- noort Gillis Haegeman en de goedingen van de abdij van Ninove

Present : Jan Vierendeel loco de meier , Gillis Buydens fs. Pieters de jonghen , Geeraert De Naeyer schepenen

Marge : in 1736 heeft Pieter De Clippel fs. Jans deze rente getransporteerd aan Dhr. Philippus Beeckman ( familienaam slecht leesbaar ) borger tot Aalst

Marge : in 1738 is verschenen Sr. Philippus Jacobus Thienpont x Jouffrouwe Beeckman en heeft visie gedaan van de oorspronkelijke rentebrief


10.03.1718 : Adriaen en Pieter De Grave kinderen Joos verkopen aan Guilliam Mertens fs. Charles :

125 roeden land op de Luypendael
- oost de Lambroeckmeersschen
- zuyt het hof te Angereel
- noort den cooper

voor 30 S / roede

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens junior , Gillis Buydens de oude , Michiel Rockelé


10.03.1718 : Mangeling tussen :

1) enerzijds Jr. Charles Alejambe heer van Basinghien proprietaris van een partij land groot 3 dw. wesende de oosthelft van een partije van 6 dw. in pacht gehouden door Guilliam Mertens gelegen lancxt de lochtinck van Guilliam Macharis


2) Jan Baptiste Soetens eigenaar van een partije landt groot omtrent 320 roeden op de Lentcauter
- oost tgoet van Huffelghem
- noort Gillis Van Beneden

tegenwoordig in gebruyck door Pieter Vander Schueren en hem toekomend bij coope van decrete door dhoors Jeremias Haeghens ten laste van Dhr. Jan Liebrechts en dit anno 1713

En zullen de beide partijen mangelen " sonder enighe recompensie "

Gedaan in Gent ten presentie van Jooris Vanden Bossche en Pieter Voetwijn getuigen

Present : J. Vander Mijnsbrugghen baljuw , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer en Jan Lemmens schepenen


10.03.1718 : Guilliam Mertens fs. Charles en Frans Maes x Josine Mertens ook filia Charles als enige erfgenamen van hun vader en schoonvader Charles Mertens en dit over 2 losrenten :

1) rente van 300 R wisselgelt ten proffijte van Mr. Pieter Vander Meulen advocaet in de Raad van Vlaanderen
2) rente van 160 R wisselgelt ten proffijte van Sr. Jan Van Vaerenberch meier van LvW

Welke beide renten door Guilliam Mertens zijn gequeten en dus moet Frans Maes en zijn dochter Elisabeth Maes x Pieter De Duffeleer voldoen aan Guilliam Mertens de som van 230 R wisselgelt

Hiervoor een rente van 14 R 7,5 S  / 16de penninck / beseth op :

1) 160 roeden land op de Veytsberch
- oost den kerckewech
- west cloostergoet Ninove
- noort selve cloostergoet

2) de helft van 9 dw. meersch genaempt " den Grooten Steenmeerschwinckel " met de 2 cleijne daeraen gelegen en in de voorste groote gecompriheert palende int geheele
- oost en zuyt de Dender
- west cloostergoet Ninove
- noort den kerckemeersch van AP

waarvan de wederhelft competeert aan de voorste Guilliam

Present : de meier en burgemeester , Gillis Buydens de aude , Gillis Buydens junior , Jan Lemmens


07.04.1718 : Jan Baptiste Soetens verkoopt aan Geeraert Callebaut en Jan De Backer fs. Machiels :

555 roeden land in AP op het Muylemvelt
- oost den Hooghcauter
- suyt Cornelis Van Snick
- west den nieuwgracht
- noortoost Cornelis Van Snick en Lieven Ooghe

de voorste Soetens gecompeteert hebbende bij ende ten decrete van . . Vander Stricht volgens de erfenisse van 23.01.1716 en daer naest bij intreck van Sieur Joannes Cortvrient x de weduwe van Sr. Joseph Vander Biest die tselve van deselve Soetens had ingetrocken op conditie van tselve binnen de 3 jaer in te trecken

dese coop is gedaen om 15 S / roede en 48 S ten gelaege

De coopers zullen profiteren de pachtsom te betalen door Anthoon Roosens in advenante van 17 R sjaers

Present : Anthon Buyl , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


07.04.1718 :  Wed. Sr. Guilliam Vande Meerssche met haar zoon Sr. Jacques verkopen aan Jan Vander Schueren :

een meersch groot 666 roeden
- oost het losgat van de Lentcauter
- suyt den cooper
- west tgoet van het hof t'Huffelghem

dit voor 350 R courant

Present : Antoon Buyl , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


27.05.1718 : Jan Baptiste Soetens tot Appelterre erkent een rente over ontvangen som van 25 L groot wisselgelt aan Jan Thienpont fs. Adriaens van 9 R 7,5 S / 16de penninck / beseth op :

1) een partij Xlant op het Meulenvelt groot 320 roeden aan de comparant toekomend bij koop bij mangelinge van Mijnheer Bousengien
- oost Macharisveldeken alsnu competerende de coster van AP
- suyt dhoors Pieter Buydens
- noort de straete
- west dheer Peeter De Clercq

2) op 72 roeden Xlant opt selve velt
- oost des comparants ander erfve ende behuysde stede
- west en noort Jan Vander Schueren

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens en Gillis Buydens schepenen

Marge : anno 1722 heeft Jan Vander Linden x Louise Soetens betaalt over de weduwe en dhoirs van wijlen Jan Baptiste Soetens aan Martinus Vanden Broecke x Wed. Jan Thienpont


26.08.1718 : Geeraert Faute en Gillis Ooghe x Anna Faute verkopen aan Anthoon Vanden Neste fs. Jans :

een partijcken erfve te Craninghen te Apelteren groot 6 roeden
- oost en noort de hofstede van de cooper
- west Gillis Praet
- suyt sheeren strate

dit voor 13 schellingen groot wisselgelt

Present : de meier , Gillis Buydens en Geeraert De Naeyer schepenen


06.09.1718 : Pieter De Decker verkoopt aan Michiel De Backer filius Pieters :

een partij meersch in AP genoemd " de Spillemaecker " groot 147,50 roeden
- oost Jan De Bruyne
- suyt de Reijte
- west den Dam van de Steenmeerschwinckel
- noort de beke en Jan De Decker

en dit voor 16 S / roede boven 33 R courant

en dit beneffens Jan De Decker met capittelrente van 5 veertels haver en 5 vierendeels cappoens

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Geeraert De Naeyer


16.09.1718 : Guilliam Mertens fs. Charles verkoopt aan Michiel De Backer fs. Pieters :

een partij bosch of broeck groot omtrent 150 roeden salvo justo
- oost de beke
- suyt t'Schaepbrugh
- west de straete

dit voor 36 R courant gelt

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Geeraert De Naeyer


16.09.1718 : Elisabeth De Maeseneer weduwe wijlent Jacques Bogaert mitsgaders Pieter Bogaert en Joannes De Maeseneer als V.P. en V.M. van de minderjarige kinderen van wijlen Jacques Bogaert zullen publiek verkopen " met den stockslaeghe " :

1) 96 roeden lant opt Beeckvelt
- oost Jan Rampelberch
- suyt en west het cloostergoet van Ninove

naar Anthon Vanden Neste voor 21 S / roede

2) 165 roeden lant op de Veijsberch
- suyt Guilliam Macharis
- noort Joos Vander Veken
- oost cloostergoet Ninove
- west Christoffel Gibou

naar Guilliam Mertens voor 22 S / roede

3) 224 roeden lant opt Apelterenvelt beneden de molen
- oost kerckengoet AP , Jan Van Damme en Jr. Frans Van Oostendorp
- west de straete
- noortwest Pieter Ooghe

naar Mathijs Mertens voor 22 S / roede

4) 171 roeden lant opt Beeckvelt commende uyt 2 partijen
- oost de Hollestraete
- west het gescheede van Voorde
- noort den voetwegh naer de cambrughe

naar Michiel De Backer voor 22 S / roede

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Geeraert De Naeyer


22.09.1718 : Anthoon Vanden Neste erkent een rente aan Gillis De Clppel fs. Adriaens tot Steenhuize over 100 R courant van 5 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) 96 roeden lant opt Beeckvelt
- oost Antoon Prieels
- suyt en west het cloostergoet van Ninove

2) 95,10 roeden lant op Beeckvelt
- noort derfve Laureijs Vanden Dorpe
- suyt en west derfve Baudewijn Van Overstraeten
- oost het goet van Mijnheer Vanden Driessche

3) 70 roeden lant opt selve Beeckvelt
- oost dheeren Vanden Driessche
- suyt comparant ander erve

Present : de meier , Jan Lemmens en Geeraert De Naeyere


10.11.1718 : Jan Van Wijnendaele filius Marcus x Joanna Vander Poorten opsetenen van St. Lievens Esse verkopen aan Geeraert Cosijn fs. Jans opsetenen van AP :

211,25 roeden Xlant op het Damvelt
- oost en noort St. Jans ten Dullen in Gent
- suyt het Cappelrijegoet van Pollaerde
- noort Paesschier De Maeseneer

dit voor 23 S / roede

Huidig pachter is Jan Haelterman a 6 R sjaers

De kinderen van de verkopers hebben hier hun deel in en verklaart zich ook accoord met deze verkoop

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Geeraert De Naeyere


16.11.1718 : Dheer Judocus Walckiers ingesetene van Geraardsbergen verkoopt aan Nicolaes Van Bellinghen insetene van Neijgen :

een partij Xlant geheeten " de Helle " groot 1 dw.
- west de voetwech aen de straete
- oost Jan Cosijns
- suyt Geeraert Bogaert
- noort Pieter Buydens

dit voor 100 R courant waarvoor de koper " onvoorsien van gereede penningen "  een rente erkent van 6 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1) de voorste partij lant

2) daarop te bouwen en stellen een huis , emmers alreede gestelt ( immers ondertussen reeds opgericht , red. )

Marge : anno 1781 heeft Joannes De Sutter deze rente betaald aan Jovr. Anna Catharina De Partz

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Geeraert De Naeijer schepenen


19.11.1718 : Charles De Meersman geautoriseert bij Jovr. Petronella en Maria Michiels dochters wijlen Engelbert Michiels in zijn leven borger der stede van Brussel als erfgenamen testamentair van wijlen Adriaen Van Snick mitsgaders Jan en Joos Van Snick halfbroeders van wijlen Adriaen en kinderen van wijlent Cornelis Van Snick verkopen :

I ) aan Geeraert Cosijns

een partij land op het Muylemvelt groot 104,45 roeden
- oost en suyt den Hoochcauter
- west Pieter Macharis
- noort cloostergoet van Beauprez

dat voor 18 S en een blanck / roede bedragende 96 R 13 S


II ) aan Franchois Prieels

een partij land op het Muylemvelt groot 173 roeden
- oost en suyt den Hoochcauter en het Armengoet van Ninove
- west de Wijngracht
- noort het goet van Eloy Vander Cleyen

gebruikt bij Jan Ooghe

dat voor 11 S / roede

III ) aan Adolf Van Snick , ook nu Guilliam Vanden Bossche elk de helft

2 partijen land te weten in AP op den Hoochcauter

1) 95 roeden
- oost den raadsheer Vander Beken
- zuyt Jan Doolaghe
- west Pieter Van Snick
- noort den wech leedende van Muylem naar Ninove

dat voor 14 S / roede

2) 70 roeden
- oost de wed. Mr. Pieter Vanden Dijcke
- zuyt Pieter De Grouve
- west Joos Van Snick
- noort het Muylemvelt

dat voor 12 S / roede

IV ) aan Jan Baptiste Soetens die de gekochte partijen heeft overgelaten aan Guiliam Mertens fs. Charles

2 partijen land

1) de eerste partij groot 65,50 roeden
- oost en west het gescheede van Santberghen
- noort Andries Vanden Bossche met consoorten

dat voor 11 S / roede

2) de 2de partij op het Beeckvelt groot 134,50 roeden
- oost en west gescheede van AP en Santberghen
- suyt Andries Vanden Bossche
- noort de weduwe Cornelis Timmerman

dat voor 11 S / roede

V ) aan Jan Ooghe

een partij land op de Hooghcauter groot 120 roeden
- west het goet van Christoffel De Roover
- noort dhoors van heer Joos Macharis
- noort ( red. : letterlijk genoteerd ) raadsheer Vander Beken

voor 12 S / roede

VI ) aan Jan De Cooman in Aspelare

2 partijen

1) op het Muylemvelt groot 228 roeden
- oost en west Joos Dierickx en Jan Van Snick
- west Pieter De Pot

voor 14 S / roede

2) op de Luypendael genoemd " DEN BROOTHOECK " groot 190 roeden
- oost en suyt het Meulevelt
- west de Wormetel
- noortwest de weduwe en dhoors van Anthon Vande Maele

voor 15 S / roede

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Geeraert De Naeyer


22.11.1718 : Voor schepenen van Outer :

Jan Ooghe fs. Erasmus schepenen van Outer erkent een rente aan Mr. Pieter Heymans licentiaat in de beide rechten over een som van 63 L groot wisselgelt en hiervoor een rente van 23 R 12,5 S sjaers / 16de penning / en beseth door Jan Ooghe fs. Erasmus op :

1) 413,65 roeden Xlant in Outer aan de Meulestrate
- oost de wed. en dhoors Pieter Houwelyckx met hun behuysde hofstede
- suyt Pieter Heijsselinckx , Pieter De Bolle en Cornelis Vander Haegen
- noort dhoirs Pieter Daem

de naervolgende partijen die de koper heeft gekocht te weten

2 ) een partij lant in Outer op den Hooghcauter groot 98,50 roeden
- oost het Middenveldeken
- suyt dhoors Jr. Oostendorp nu Jan Vander Schueren fs. Rochus
- west N. Cobbaert
- noort wijlent Jan Walraevens nu dhoors van Louis Vander Schueren de oude

3) 54,75 een partij land op de Hooghcauter in de prochie van Outer
- oost de weduwe Jacques Opdecam
- suyt het gescheede van AP
- west dhoirs Jan Vanden Storme
- noort Jan Haelterman

4) 222 roeden land in Outer op het Perrevelt
- oost en suyt St. Jans ten Dullen in Gent
- suyt het Breevelt
- noort Dominicus Vanden Broecke en Jaspar Rollier

5) 120 roeden land in Appelterre
- west het goet van Christoffel De Roover
- noort dhoors van heer Joos Macharis
- noort ( red. : letterlijk genoteerd ) raadsheer Vander Beken

In Outer present : de meier Pieter D'Haeseleer , Jan Baptiste Vander Schueren en Jan De Jonghe schepenen van Outer

In Wedergrate present : Guilliam De Cooman loco de meier , Cornelis De Maeseneer en Michiel Rockelé schepenen

Marge : op 28.03.1723 is verschenen Adriaen De Boe als voogd over de wezen van wijlen Jan Ooghe heeft deze rente gelost aan J. Vastenavonts die deze rente verworven had bij transport van dhoirs Mr. Pieter Heymans


27.11.1718 : Joos De Maeseneer fs. Jooris insetene van AP erkent over de som van 100 R courant een rente aan Jan Thienpont fs. Adriaens van 5 R / 20ste penning / beseth op :

1) 1 dw. lant op het Meulevelt
- oost Mathijs Martens en Jan Baptiste Soetens
- suyt Michiel De Backer
- west de straete
- noort dhoors Pieter Buydens

2) 1 dw. lant op de Veijsberch
- oost Jacques Vander Poorten
- suyt Jan Vanden Bossche
- west Gillis Buydens en comparants ander erve

3) 45 roeden lant op de Veijsberch
- noort Adriaen Goossens
- suyt comparant ander erve
- west dhoirs Pieter Buydens
- oost Lieven De Brouwer

Present : de meier , Gillis Buydens de oude , Cornelis De Maeseneer


14.12.1718 : Jan Thienpont fs. Adriaens verkoopt in cas van mangelinge aan Michiel De Backer fs. Pieters :

1) 168 roeden Xlant op de Luypendael
- oost en noort de straete
- west Raes Kieckens en Sint Jans ten Dullen in Gent
- zuyt het gescheede van Voorde en dhoors Guilliam Haelterman

2) 144 roeden land op de Wilder
- met 3 sijden het hof te Angereel
- noort Sint Jans ten Dullen

3) de helft van 172 roeden land op deselve Wilder
- oost de kercke van Eychem
- suyt Sint Jans ten Dullen
- west Jacques Torrekens
- noort het hof te Angereel

dit op de prijs van 20 S  / roede

Hiervoor in ruil een partij land in de prochie van Outer op het Breevelt

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Geeraert De Naeyer schepenen