Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1717 , Wedergrate 381

Meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


02.02.1717 ( einde van register Wedergrate nr. 380 ) : Jan Bogaert fs. Adriaens insetene van AP erkent een rente aan de huisarmen van Voorde en dit over de som van 200 R courant en dit aan de penninck a 5 par cento ( penninck XX ) maakt 10 R sjaars beseth op :

1) een behuysde hofstede in AP groot omtrent 1 dw.
- oost Paesschier De Maeseneer
- suyt de reijte
- west Jacques Torrekens
- noort de straete ofte voetwech naer Santbergen

2) een veldeken groot omtrent 1 dachwant genoempt " den Camlochtinck "
- suyt de voorste straete ofte voetwech
- west cloostergoet van Ninove
- noort Jan Wijnant
- oost de straete

3) een partije lants op het Beeckvelt groot 96 roeden
- oost Jan Rampelberch
- suyt en west cloostergoet van Ninove
- noort het goet van Mottinck

4) partij lants op de Veijtsberch volgende het landboeck van AP
- suyt Guillaume Macharis
- noort Joos Vander Veken
- oost cloostergoet van Ninove
- west Christoffel Gibou

5) partij lant op het Meulevelt
- oost den groenenwech en Merten Vanden H. ( Hove ? )
- west cloostergoet van Ninove
- noort de wagenwech naer de kercke van AP groot sonder den wech 530 roeden

6) partij lant op het Apelteirenvelt beneden de meulen paelende int gheeele , groot 224 roeden
- oost het kerckengoet van aldaer , Jan Van Damme en Jr. Frans Van Oostendorp
- west de straete
- noortwest Pieter Ooghe

7) stuck lant op Beeckvelt commende uyt 2 partijen , het eene 103 roeden en het andere 68 roeden
- oost de Holstraete
- west het gescheede van Voorde
- noort den voetwegh naer Crombrugge

8) ook is medegecompareert Pieter Bogaert broeder van de comparant woonende tot Voorde en heeft zich verclaert als borghe

Present : de meier , Gillis Buydens en Jan Lemmens schepenen

Marge : op 28.04.1722 hebben Pieter Bogaert en Joos Goossens betalend over wijlen Jan Bogaert het kapitaal en de croisen van deze rente gelost aan de baljuw , pastoor en schepenen en Armmeesters van Voorde en is ondertekend door Sr. Van Hamme pastoor van Voorde , J. Van Bossuyt , C. De Bruyne , Pr. De Pril en Joos De Grave


25.02.1717 : Joannes De Weghe fs. Adriaens procureur verhaalt dat op 17.03.1708 is verkocht : zie ook anno 1708

Jan Torrekens insetenen van Ninove x Marie Merscheleijn verkopen aan Sr. Jan Vander Eecken tselve in proffijte van Sr. Judocus Walckiers zijn zwager wonend tot Geraardsbergen :

een partij Xlant in AP groot omtrent 1 dachwant
- west de voetwech
- oost Jan Cousijn
- zuyt Geeraert Bogaert
- noort Pieter Buydens

dit voor 50 R eens

Present : de meier , Jan Lemmens en Michiel Rockelé schepenen


13.04.1717 : Michiel Vander Poorten bij procuratie hem verleend in 1715 in naam van Heer Hubertus Van Waesberghe oud-burgemeester der stede van Ninove verkoopt aan Jan Vanden Bossche fs. Anthonis tot Appelterre :

1) de helft van 160 roeden land op de Wilder
- oost Jan De Naeyer
- west de voetwegh

2) de helft van 200 roeden land op de Hoelputte genaempt " den Schilt "
- suyt de haege van de Wilder
- west Pieter en Joos Macharis
- noort den wech leedende van Ninove naar Geeraerdsbergen

3) de helft van 90 roeden land op de Luypendael
- oost Armen Ninove
- suyt capittel van Nijvel en den herwech
- west Marcus Lemmens

4) de helft van 85 roeden land gelegen boven de Paepenstichel
- oost Guilliam Mertens
- noort tgoet van Jan De Bruyne

Welke partijen door de koper in pacht zijn gehouden

De verkoper heeft deze partijen bekomen bij successie van wijlen zijn houders saligher memorie en alsnog onverdeeld liggend met de Wed. Hendrik Bellot zijn zuster tot Brussel

De koop is gebeurd voor 12 S / roede

Present : de meier , Gillis Buydens , Michiel Rockelé


15.04.1717 : voor schepenen van Meerbeke is verschenen Pieternelle De Naeyer jonge dochter , ligghende sieck te bedde , geassisteert met Sr. Hendrik Van Dorselaer heeft gegeven aan de kercke van Meerbeke als donatio inter vivos :

125 roeden land in de prochie van Eychem
- oost dhoors Gheert De Naeyer
- suyt sheeren strate
- west het kerckengoet van Apelteren
- noort het Cappelrijegoet van Pollaerde

en is in pacht gehouden bij Paesschier Lauwaert

En dat op conditie dat er op de dag van haar overlijden in de kerk van Meerbeke een jaargetijde zal gehouden worden en waarbij :

1) de kerk 1/4de zal krijgen voor het leveren van de wijn en het licht op den autaer en 2 brandende keirsen aen de baere
2) de pastoor de 2/4de
3) de koster voor 1/4de

Ondertekend door Petronella De Naeyer met een merck , Adriaen De Naeyer , Erasmus Goossens , Hendrik Van Dorselaer en J. De Weghe

Present in Wedergrate : de meier , Gillis Buydens en Cornelis De Maeseneer


24.04.1717 : Pieter De Coster fs. Adriaens insetene van Appelterre erkent een rente aan Jan Thienpont fs. Adriaens pachter wonend tot Eychem over de som van 75 R , de schellinck tot 7 S gerekend , en hiervoor te betalen de som van 3 R 15 S / 20ste penning / beseth op :

1) zijn behuysde hofstede te AP groot 383 roeden
- noort en oost ter straeten
- suyt derfve Geert Cosijn
- west ook sheeren strate

en is reeds belast met 5 R sjaars ten proffijte van Lieven De Clippel

2) 1/2 dagwand land te AP op den Wilder
- noort Michiel De Backer
- oost Lieven De Brauwer en Pieter De Cueleneer
- suyt Adriaen De Leeuw
- west Peeter Van Laethem

Present in Wedergrate : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens Gillis Buydens de aude schepenen


16.09.1717 : Guilliam De Spiegeleer insetene van Appelterre verkoopt aan Guilliam Mertens fs. Charles :

een meers in AP op den Dendermeersch groot 58,25 roeden
- oost en noort capittelgoet van Nijvel
- west Armengoet Ninove

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens en Cornelis De Maeseneer schepenen


23.10.1717 : Juffr. Philippine De Craecker weduwe Sr. Guilielmus Vande Meerssche geassisteert met haar zoon Sr. Jacques Vande Meerssche verkoopt aan Adriaen Goossens koster van Appelterre :

een partij land omtrent de kerckegracht groot 325 roeden
- oost het straetken naar het Sint Rochuscapelleken
- suyt den waellenwegh
- west tgoet van het hof te Vrauwenhove
- noort de strate loopende naar de kercke

en dit voor de som van 500 R courant geld

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens en Cornelis De Maeseneer schepenen


02.11.1717 : Nicolaes Opdecam insetene van Herzele verkoopt aan Pieter Daem fs. Joos

48 roeden land in AP op de Hooghcauter genaempt " het Putjen "
- oost het goet van Macharis
- suyt en west dhoors Pieter De Grave
- noort Pieter Daem fs. Pieters

deze koop is gedaan voor 39 R courant met 1 R ten gelaeghe

Ook neemt de koper tsijnen rekening een onlosselijke rente aan de kercke van AP genaamd " de wijnrente " , deze partij is in pacht gehouden door Adriaen Vander Haegen welke pachtsom de koper zal ontvangen

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Gillis Buydens en Jan Vander Schueren schepenen


18.12.1717 : Dheer Pieter De Vuyst als curator van het vague sterfhuis van wijlen Hubertus Van Waesberghe voor de schepenen van Ninove over één helft ,
Dheer Jan Philips Vander Waerden griffier van desen lande als procuratie hebbend van Jfr. Catharina Van Waesberghe weduwe Sr. Henricus Bellot tot Brussel over de andere helft

verkopen aan Gillis Buydens een rente van 6 R sjaars ten laste van de weduwe Jan Mattens en bezet op diens goedingen gelegen in de prochie van AP

en dit voor 16 pond 9 schellingen groot wisselgelt

Present : de meier , Gillis Buydens de oude en Jan Lemmens schepenen


18.12.1717 : Dheer Pieter De Vuyst als curator van het vague sterfhuis van wijlen Hubertus Van Waesberghe voor de schepenen van Ninove over één helft ,
Dheer Jan Philips Vander Waerden griffier van desen lande als procuratie hebbend van Jfr. Catharina Van Waesberghe weduwe Sr. Henricus Bellot tot Brussel over de andere helft

verkopen aan Rochus Telle ten behoeve van de weese van wijlen Pieter Sonck met name Catharina Sonck een rente van 3 pond groot ten laste van Jacques Vander Poorten op diens goedingen binnen de prochie van AP

en dit voor 50 pond groot wisselgelt

Present : de meier , Gillis Buydens de oude en Jan Lemmens schepenen

Op 29.01.1748 is Sebastiaen Dupont fs. Hendriks x Joanna Catharina Telle fa. Rochus verkoopt aan Sr. Sebastiaan Dupont fs. Jan Baptiste oud-schepen der stad van Ninove de som van 300 guldens wisselgelt

In 1765 is deze rente voldaan door dhoirs Guilliam Vander Poorten

Present : zie supra

BIJLAGE I

een rente van 18 guldens sjaars ten proffijte van dheer Hubertus Van Waesberghe en zijn medehoirs ten sterfhuyse van Jfr. Catharina Persoons weduwe van Dhr. Gillis Van Waesberghe alsnu in coope aanveert door Jfr. Joanna Catharina Telle tot laste van Jacques Vander Poorten fs. Laureijs en beseth op :

1) een behuysde hofstede in AP ter Nederstraeten groot 150 roeden
- suyt tegen sheeren strate ende den Neercauter

2) 50 roeden land op de Veijsberch binnen AP
- oost Arent Verstraeten
- suyt Peeter De Wandel

BIJLAGE II

Op 27.04.1765 heeft Jan Vander Poorten fs. Guilliams deze rente voldaan


18.12.1717 : Dheer Pieter De Vuyst als curator van het vague sterfhuis van wijlen Hubertus Van Waesberghe voor de schepenen van Ninove over één helft ,
Dheer Jan Philips Vander Waerden griffier van desen lande als procuratie hebbend van Jfr. Catharina Van Waesberghe weduwe Sr. Henricus Bellot tot Brussel over de andere helft

verkopen aan Michiel Rockelé in naam van de Kercken en Armen van Denderwindeke een rente van 9 R sjaars ten laste van dhoors Cornelis Van Snick hun goedingen gelegen in AP

In 1718 is deze rente reeds verkocht door de Kercken en Armen van DW met Jan Mertens als kerkmeester en pastoor T'Lam en Michiel Rockelé aan Sr. Jan De Cooman

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester Gillis Buydens de oude en Gillis Buydens de jonghen