Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1716

Meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


16.01.1716 : voor notaris Janssens in Aalst zijn verschenen :

Jfr. Philippina Levesque begijntje in het begijnhof van Aalst schenkt aan haar zuster Juffr. Joanna Catharina Levesque haar zuster weduwe van Mr. Jan Baptiste Mencke ( deze familienaam is slecht leesbaar , red. ) bij zijn leven advokaat in de Raad van Vlaanderen die op haar beurt verkoopt aan een andere zuster

1) 1/2 bunder land in AP op de Neercauter
- noort tegen de lange haeghe
- oost Carel Stevenaert
- suyt den voetwech
- west Cornelis De Cueleneer

2) 1/2 bunder land
- noort tegen de langhe haeghe
- suyt Carel Stevenaert
- geen verdere locatie

Welke 2 partijen in 1702 door de acceptant aan de donateur waren gecedeert

Alsnu verklaart de acceptant deze 2 partijen te verkopen aan Juffr. Joosine Franchoise Levesque haar zuster en dat voor de som van 316 R courant

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer , Michiel Rockelé en Jan Lemmens schepenen


12.03.1716 : Jan Baptiste Soetens verkoopt aan Sr. Joseph Vander Biest coopman binnen de stede van Ninove :

550 roeden Xlant op het Muylemvelt
- oost den Hooghcauter
- suyt Cornelis Van Snick
- west den mengracht
- noortoost Cornelis Van Snick en Lieven Ooghe

de verkoper competerende volgens de letteren van decrete ten versoecke van Gillis Vander Sricht van datum 23.01.1716

dit voor 11 S / roede

deze partij is belast met een moken cooren aan de Armen van Eychem

De verkoper heeft het recht deze verkoop in te trekken binnen de eerste 3 jaar

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens , Michiel Rockelé , Gillis Vanden Broecke


30.04.1716 : Jan Baptiste Soetens verkoopt aan Pieter Daem :

50 roeden land op de Hoochcauter
- oost tgoet van Macharis
- suyt Joos Opdecam
- west Lieven Ooghe
- noort Pieter Daem fs. Joos

voor 18 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


09.06.1716 : Jacobus De Cooreman fs. Jans insetenen van Zele in het land van Dendermonde verkoopt aan Sr. Gillis Buydens fs. Pieters insetene van AP :

1) een partij land in AP op de Nedercauter
- oost de weesen Jan Vierendeel
- west de cattegracht
- noort Anthoon Roosen

voor de som van 17 S / roede

2) partijcken bosch en meersch in de Kerssemeersch voor hem ofte " sijnen commant " die hij verklaert te wesen dhoors of erfgenamen van Dhr. en Mr. Jan Vander Stricht tot Gent
- oost dhoors Jan Vierendeel
- west de weesen van Cornelis Bogaert
- suyt den heere advocaet Vander Stricht

dit voor 9 S / roede

deze meers is alleen belast met 1/3de van sister evene en 1/3de van cappoen sjaers

De verkoper zijn deze partijen competerende uit hoofde van zijn moeder Petronella Bogaert

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter Buydens junior en Jan Thienpont schepenen


13.10.1716 : Jacques Bogaert fs. Adriaens verkoopt aan Sr. Joseph Vander Biest borger en koopman in Ninove :

de helft van 1 dw. land in AP op de Hoelputte
- suyt de goederen van het hof te Angereel
- west dhoirs Christoffel Gibou
- noort dhoirs wijlen Gillis Cozijn
- oost Matthijs Mertens

deze partij kwam de verkoper toe uit hoofde van successie van wijlen zijn vader Adriaen Bogaert

Dit voor 28 R courant boven de last van de helft van een rente van 2 veertelen coorens sjaers aan de Armen van AP

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens junior schepenen


22.10.1716 : Sr. Joseph Vander Biest verkoopt aan Guilliam De Spiegeleer :

1 ) de helft van 1 dw. , zie de akte van 13.10.1716 zie hierboven , voor 6 S / roede boven den last

2) een meersch in de Goddeijenmeersch groot 52,50 roeden voor 14 S / roede
- oost de pachtgoedingen van Guilliam Mertens
- suyt Frans Maes als pachter
- noort de Reijte

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens en Jan Lemmens schepenen


22.10.1716 : Pauwel Van Petegem x Carolina Gibou verkopen aan Guilliam De Spiegeleer

( red. : Carolina Gibou is geboren op 05.06.1679 als dochter van Christoffel en Joanna Vanden Daele )

een partij lant op de Hoelputte groot 96 roeden
- oost de Lantbroecken
- suyt de Weduwe en hoors van Pieter Buydens
- noort de voorste De Spiegeleer

is belast met rente van 2,5 veertels cooren aan de Armen van AP

Dit voor 24 R eens en een " paer muijlen " voor de vrouw van de verkoper

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens en Jan Lemmens schepenen


22.10.1716 : Sr. Joseph Vander Biest verkoopt aan Jan De Decker :

185 roeden land in AP op de Veijtsberch
- oost Jan Menschaert
- suyt den Nedercauter ofte de Langhehaeghe
- noort Jacques Torrekens
- west dhoirs Van Heghe

dit voor 19 S / roede

Present : de meier , Jan Lemmens en Michiel Rockelé schepenen


02.12.1716 : Guillielmus Vande Meerssche koopman in Aalst verkoopt aan Adriaen Goossens koster in AP :

een meersch genaempt " de Bontenmeersch "
- oost clooster van Ninove
- suyt dhoirs Passchier Vander Stricht
- west de Reijt
- noort de straete

groot 214 roeden salvo justo

voor 18 S / roede

Present : de meier , Gillis Buydens en Jan Vander Schueren schepenen


10.12.1716 : Guillielmus Vande Meerssche fs. Jaspar insetene en borger der stede van Aelst coopman verkoopt aan Pieter De Cueleneer fs. Pieters insetene van AP :

1) behuysde stede in AP bij de kercke in sijn gemetste mueren , schueren , stallen , brauwerije en halam ( lees : alaam ) mitsgaders de fruytboomen groot 413 roeden eertijts een veldeken eertijts met een veledeken daarbij gevoegd verkregen bij koop van dhoors Christoffel De Roover groot 500 roeden
- oost adriaen Van Heghe
- suyt den voetwegh
- westnoort de straete

Welke de verkoper bij decreet had " innegecocht "

dit voor de som van 1275 R eens in courant geld boven de last van 6 R sjaars aan de kercke van AP over het doen van een jaargetijde mitsgaders de heerlijke renten

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Jan Lemmens schepenen


17.12.1716 : Guillielmus Vande Meerssche fs. Jaspar insetene en borger der stede van Aelst coopman verkoopt aan Jan Vander Schueren fs. Jans  insetene van AP :

een hofstede met haere edifitien schueren stallen verckenskoten en duyveceete " eert ende naghelvast " met den boomgaert daerin gerekent daer de cooper tegenwoordig in is woonende
- zuyt de strate van de kercke van Apelteren
- oost het losgat van de Lentcauter ende het Cuerenhuys van den heere pastor
- west Jan Baptiste Soetens

dit voor 1100 R courant die de koper belooft te betalen binnen de 8 dagen

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


17.12.1716 : uitgroting bij de familie De Decker tussen de kinderen van wijlen Pieter De Decker x Paesschiene Bogaert

Paesschiene Bogaert tot AP weduwe Peeter De Decker ter enen

Carel De Decker , Peeter De Decker , Jan De Decker en de minderjarige kinderen van Maria Anna De Decker kinderen van voorste wijlen Peeter ten andere

En dat elk de helft van een behuisde stede competeert gelegen te AP int gehucht van de Hoogstrate groot 75 roeden
- oost de erfgenamen van den Advocaat Ertborn
- west de strate
- suijt Adriaen De Duffeleer
- noort Paesschier De Maeseneer

en is belast met een rente van 8 R sjaers aen Jan Vander Maren tot Zottegem en " verleth van 4 jaeren " en de renteheffer is " drijghende de voorste hypotheque te doen decreteren "

Zo hebben Paesschiene Bogaert , haar zoon Peeter De Decker , Carel De Decker over zichzelf en met Adriaen Plitten ( tekent als Pletien ) vader van de wezen van Maria Anna De Decker over dezelfde wezen hebben aan Jan De Decker " bij uijtgrootinge " al hun paert en deel in de voorste stede en dit op last van de voorste rente en van de achterstel der rente , bovendien zal Jan nog betalen in contante penningen de som van 28 R waarvan de weduwe 4 R zal ontvangen , de wezen ook 4 R , Carel De Decker ook 4 R en Peeter De Decker 16 R en dit omdat Peeter De Decker " uijt hoofde van synen vader geen weesepenningen heeft genoten " , hierbij zal Jan De Decker ook afzien van zijn weesepenningen

Ook zal Paesschiene haar leven lang in het huis zal mogen blijven wonen " midts doende haer eijgenen cost " en bovendien te gebruiken " d'helft van den coolhof " mitsgaders nog" aen syn vier haer warmen sieck ende gesont "  ( lees " vuur " ipv. de dialectvorm " vier " )

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Jan Vander Schueren en Gillis Buydens schepenen

Nota : zie de familiesamenstelling van Appelterre van Robert Lievens bij het gezin Petrus De Decker ( + in 1691 ) x Bogaert Paschasia

Hun zoon Joannes huwde met Elisabeth De Beer , hun dochter Maria Anna huwde met Adrianus Plettinckx in 1692


22.12.1716 : Guillielmus Vande Meerssche insetene en borger der stede van Aelst coopman verkoopt aan Frans Van Lierde insetene van AP :

een partije lants opt Meulevelt groot 59,70 roeden  ( grootte slecht leesbaar )
- oost het cloostergoet van Ninove
- siut Pieter Ooghe
- west sheeren strate
- noort des coopers erve

dit voor 18 S / roede

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Jan Vander Schueren schepenen


22.12.1716 : Guillielmus Vande Meerssche insetene en borger der stede van Aelst coopman verkoopt aan Anthon Van Coetsem insetene van AP :

een partij lants opt Meulevelt groot 96 roeden
- oost Jan Vander Veken nu Guilliam Mertens
- suyt den wagenwech
- west dhoirs Pieter Vijvermans
- noort Laureijs Torrekens nu Frans Van Santen

belast met 3,5 veertels cooren aen de Aremen van AP

dit voor 17 S / roede

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Jan Vander Schueren schepenen


22.12.1716 : Guillielmus Vande Meerssche insetene en borger der stede van Aelst coopman verkoopt aan Arent Torrekens insetene van AP :

een meers groot 150 roeden
- oost Sint Baefsgoet in Gent
- suijt den Dender
- west de Beckmeersch
- noort de rijte

dit oovr 195 R courant

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Jan Vander Schueren schepenen


31.12.1716 : Guillielmus Vande Meerssche borger en brouwer tot Aalst verkoopt aan Jan Vander Schueren tot AP :

1) partij lants op Apelteirenvelt daer den gemeenen wech van Apelteiren door loopt naer Voorde
- tgoet van dheer Joris Macharis
- noort tgoet van het hof tHuffelghem
- siut het kerckengoet van AP
- oost dhoirs Pieter Buydens

groot 800 roeden

2) partij lants op den Meulecauter
- oost Jan Baptiste Soetens
- suyt den groenen wech van Apelteiren naer Voorde
- noort den meersch genaempt " de Karonne "

groot 894 roeden behoudens dat Jan Baptiste Soetens uijt dese partije heeft in coope van de eerste comparant 72 roeden

deze partijen zijn verkocht voor 18,5 S / roede

3) partij meersch groot 178 roeden
- oost dhoors ( ? ) Cornelis De Keuleneer
- suyt Frans Van Santen
- west Jacques Torrekens
- noort Joos De Maeseneer

dit voor de somme van 1 R / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens borghmeester , Jan Lemmens , Gillis Buydens schepenen