Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1715


21.01.1715 : Jaspar Thienpont fs. Adriaens tot Eychem verkoopt aan Pieter Buydens tot Appelterre :

een meersch groot 150 roeden gelegen in Eychem in een meerdere partije genaempt " den Botterick "
- oost Sint Jans ten Dullen in Gendt
- zuijt den Pollaerdam
- west de weduwe Jacques Viseur
- noort de rijte

dit voor 21 S / roede

op kommer van 1 sister en 1/4de en 1/8ste sister evene , 1 cappoen en 1/4de en 1/8ste cappoen in proffijte van capittel van Nijvel

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer , Jan Lemmens , Pieter Valcke schepenen


20.02.1715 : Guilliam Mertens en Pieter De Cueleneer verkopen aan Jan De Backer fs. Michiels :

een meersch in AP genoemt " den Worremeertelmeersch "
- vooren ten oosten met den hoeck aen het losgat
- noort den Breebroeck en de Luypendael
- suyt oock de Luypendael
- west Pieter Daem

en is belast aan de kercke of Armen van Herzele met 6 stuivers sjaers

groot 200 roeden

deze koop is gedaan voor de som van 200 R

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Pieter Buydens , Jan Thienpont schepenen


20.02.1715 : Guilliam Mertens en Pieter De Cueleneer verkopen aan Pieter Daem fs. Joos :

een partije droogheweijde in AP int gehuchte te Muylem
- oost dhoors Adriaen Van Snick
- suyt den voetwegh
- west de hofstede van Jan Hoebeke
- noort de strate

groot 80 roeden

deze koop is gedaan voor 25 S / roede

alleen belast met coorenrente aan de Armen van AP van 2 veertelen cooren sjaers

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Pieter Buydens en Jan Thienpont schepenen


20.02.1715 : Guilliam Mertens en Pieter De Cueleneer verkopen aan Lieven Daem :

1) partij Xlant op den Hooghcauter genoempt " den menegracht " groot 90 roeden
- oost Matthijs Mertens
- suyt het goet van Sint Jans  en dhoors Macharis
- west selve goet van Macharis
- noort den cooper

2) andere partij Xlant op selve Hoochcauter genoempt " het Poutten " groot 33 roeden
- oost Peeter Van Muylem
- suyt dhoors Adriaen Van Snick
- west Geeraert De Naeyer
- noort Joos De Grave

3) partijcken lants op de Luypendael groot 38,50 roeden
- oost de cooper
- suyt deselve cooper
- west Joos De Grave
- noort den Borremeersch

4) partijcken lants op het Haegheveldeken groot 50 roeden
- oost Joos De Grave
- suyt den Borremeersch
- west Pieter Ooghe bij pachte ofte erfve
- noort Erasmus Vande Maele

dit voor 17,5 S / roede

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Pieter Buydens en Jan Thienpont schepenen


30.04.1715 : Jan Haelterman fs. Jans opsetene van Santberghen verkoopt aan Sr. Joseph Vander Biest borgher en coopman tot Ninove :

80 roeden land op het Beeckvelt
- noort en west Joos Piccaert
- oost de abdije van Sinte Cornelis
- suyt dhoirs Vander Stricht

dit voor 15 S / roede

Deze partij is in pachte gehouden door Jan Vander Schueren tot AP voor 2 R 11 S sjaers tot Kerstmis 1714

Present op 14.10.1716 : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Cornelis De Maeseneer schepenen , Gillis Buydens junior schepenen


06.05.1715 : Jonker Louys Frans d'Auwermeulen verkoopt aan Matthijs Mertens die het commant heeft van Joffr. Theresia Norbertina Vander Beken vrouwe van Cappel :

een meersch groot 175 roeden in AP in den Grooten Kessenmeersch
- oost Frans Torrekens
- suyt de Dendere
- west dhoirs Vander Stricht
- noort de reijt

en dit voor 13 S / roede boven 3 R voor den instelder ofte den voorschreven cooper voor sijnen palmslach te betalen bij de verhooger boven 8 schellingen groot ten gelaeghe

Present : Jan Vierendeels officier loco de meier , Pieter Buydens en Jan Thienpont schepenen


16.09.1715 : Cornelis Lievens x Adriaene Nerincx verkopen aan Anthoon Vanden Neste :

een partij Xlant op het Beeckvelt groot 55 roeden
- oost sheeren strate
- suyt cloostergoet van Sinte Cornelis neffens Ninove
- west het goet van thof te Angereel
- noort Guilliam Mertens

dit voor 19 S / roede

Present op 26.08.1718 : de meier , Gillis Buydens en Geeraert De Naeyer


19.09.1715 : bevestiging van een verkoop gebeurd op 28.02.1708

Zie aldaar , bron : Wedergrate nr. 380


22.10.1716 : Sr. Guilliam Vande Meerssche wonend tot Aalst verkoopt aan Egidius De Braeckeleer wonend tot Voorde , nadien Jan Baptiste Soetens " bij mangelinge "

72 roeden land uit een meerdere partije in AP
- oost Jan Baptiste Soetens
- suyt de strate ofte het goet van den hove te Vrauwenhove
- west hetzelfde goet van de vercooper
- noort den meersch genaempt " den Caraignie "

Dit voor 1 R / roede

En dan wordt Jan Baptiste Soetens " koper bij mangelinge " met Egidius De Braeckeleer en dit voor een gelijke erfgront gelegen in Voorde

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Jan Lemmens , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens schepenen


24.10.1715 : Marie Ferdinande Van Dijck douarière tot Antwerpen van Jr. Jan Appaert tot Antwerpen beneffens M. De Blije  douarière van Jr. Florentius Vanden Dijcke beiden geassisteert met Joannes De Weghe fs. Adriaens verkopen aan Sr. Pieter Valcke tot DW :

1) 160 roeden lant in Appelterre
- oost Merten Tiebaut
- suyt de strate
- west Pieter Vijverman
- noort den voetwegh

2) een partij schooflant in Zandbergen groot 60 roeden
- oost dhoirs Pieter De Coster
- suyt den voetwech
- west Guilliam Van Heddeghem
- noort cloostergoet Ninove

3) 157,50 roeden land in Denderwindeke op de Vlierenpael
- oost Adriaen Van Eesbeke
- noort het Nederhoenderskot
- west dhoirs Guilliam Van Heddeghem
- noort ( ? ) dhoors Pieter Van Vreckem

dit alles voor 100 R courant boven 4 pattacons wijngelt voor de vercooperigghen

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Cornelis De Maeseneer schepenen

Ook onder Denderwindeke genoteerd


13.11.1715 : Guilliam Mertens en Pieter De Cuelenaere verkopen aan :

Lieven Daem en Pieter Daem fs. Joos :

een meers en helsbosch ( elsbos , red. ) in AP genaempt " den Lambrock "
- oost Erasmus Kieckens
- suyt cloostergoet van Sinte Cornelis
- west den Luijpendael
- noort den herrewech

groot 215 roeden en is belast met 1/2 sister haver en 1/2 cappoen aen capittel van Nijvel

Deze koop is gedaan voor 10 S / roede

Van deze koop zal Pieter Daem volgen 1/4de en de 3/4de naer Lieven Daem

Present : Jan Vierendeel officier , Peeter Buydens en Jan Thienpont schepenen


28.11.1715 : Jenneken Vanden Broecke weduwe Jan De Ro met Jan De Ro haar zoon als bijstaanden voogd verkoopt aan Guilliam De Spiegeleer :

58,75 roeden meersch in AP in de Dendermeersch
- oost de armen der stede van Ninove
- suytwest dhoors Vander Veken
- noort den Goddeijenmeersch

dit voor de som van 7 L groot courant geld

Present : de meier , Lieven Mertens borghemeester , Michiel Rockelé en Cornelis De Maeseneer schepenen


28.11.1715 ; Pieter Valcke insetenen van DW verkoopt aan Joos De Maeseneer fs. Jooris insetenen van AP :

1) 170 roeden land daaraf 50 roeden schooflant en welk 1/2 dw. licht onder de prochie van Santbergen , paelende int geheele
- oost Merten Thiebaut
- suyt de strate
- west Charles Vanden Hoele
- noort den voetwech

2) 64 roeden in AP op den Neercauter genoempt " den Dickenbosch "
- oost Peeter Buydens
- suyt den voetwech
- west Guillaume Van Herreweghen
- noort cloostergoet van Ninove

en dit voor 22 S / roede

De koper zal moeten betalen 97 R 8 S courant geld en de resterende 160 R voor een jaarlijkse rente van 8 R sjaars

Marge : anno 1751 is ter greffier verschenen Pieter Herremans en heeft deze rente uit hoofde van zijn huisvrouw gelost , was ondertekend door C. De Cooman

Present : de meier , Lieven Mertens borghmeester , Jan Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


10.12.1715 : Maria Joanna Ferdinanda Van Dijck douarière van Jonker Jan Appaert als enige erfgenaam van Jonker Florentius Van Dijck haar broeder met Jan Cornelis borger tot Ninove als haar verkoren voogd verkoopt aan :

 Jan Ooghe fs. Erasmus schepenen van Outer :

een partij landt op den Hoochcauter in AP groot omtrent een oudt half bunder
- oost Geeraert De Naeyer
- suyt St. Jans ten Dullen
- west cloostergoet van Ninove
- noort dhoors Jooris De Grave
met een hoeck strijckende aen het Muylemvelt

Dit voor de som van 100 R courant eens

Hierbij ziet Vrouwe Margareta Jacqueline Françoise de Blije als douarière van wijlent den voorste Jr. Florentius Van Dijcke af van haar tocht

Present : Jan Vierendeel officier , Cornelis De Maeseneer en Jan Thienpont schepenen


31.12.1715 : Bevestiging van verkoop uit 1691

13.11.1691 : Adriaen Vanden Hoele fs. Mertens verkoopt aan Jacques De Mol fs. Rogiers :

een partijcken lants in AP in den Craeyenbroeck
- oost sheeren strate
- suyt derfve Pieter De Cueleneer
- west den voetwegh
- noort Cornelis Bogaert

groot omtrent 75 roeden

en dat voor de last van een rente van 2 R 114 S sjaars

Aangezien deze verkoop nog altijd niet is bevestigd zijn verschenen :

1) Jan Vanden Hoele soo over hem selven als over zijn zuster

2) Cathelijne Vanden Hoele broeder en zuster van de voorste Adriaen Vanden Hoele voor 2 hoofdstaken ,

3) Louys Van Muylem daar moeder af was Adriaene Vanden Hoele , Pieter Van Miulem als voogd over de minderjarige Pieternelle Van Muylem zijn zuster makende 3de hoofdstaak

4) Anthoon Vierendeels fs. Lievens daar moeder af was Christine Van Hoele mitsgaders Jan en Marie Vierendeels ook kinderen van wijlen Christine 4de hoofdstaak

Dezen vernieuwen de verkoop gedaan in 1691 en Jacques De Mol fs. Rogiers blijft koper op last van de voorste rente

Present : Jan Vierendeels officier , Pieter Buydens en Cornelis De Maeseneer schepenen


31.12.1715 : Jacques De Mol fs. Rogiers erkent een rente aan Jan Thienpont fs. Adriaens over de som van 48 R courant een rente van 2 R 15 S / penninck XX / en is beseth op :

sijn behuysde stede in AP in de Craeyenbroecken groot 75 roeden
- oost sheeren strate
- suyt derfve Anthoon Roosen causa uxoris
- west den voetwegh
- noort de weduwe Cornelis Bogaert

Marge : op 05.12.1748 hebben Cornelis De Mol fs. Jacques , Jan De Mol fs. Jacques en Joos Van Hecque fs. Christiaen als hoirs van Jacques De Mol deze rente gelost en was ondertekend Martinus Vanden Broecke