Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1713
 


05.06.1713 : Adriaen Van Heghe verkoopt aan zijn kozijn Christiaen Van Heghe :

alsulcken deel als Adriaen toekomt uit hoofde van zijn vader wijlen Jan Van Heghe overleden in AP te weten

1) 1/2 dagwand land in AP aan het vosholleken bij de meulen van Appelterre
- oost de beke
- suyt Anthoon Roosens
- west de straete
- noort de wed. Cornelis Bogaert

2) 35 roeden bosch ofte broeck bij de weduwe Michiel Schutijser

Dit voor 12 guldens contant geld

En alzo de verkoper heeft een broeder genoemd Pieter die is " uytlandts vigitief ende onvindbaer " en belooft de verkoper het deel van zijn broeder Pieter ook te verkopen met belofte van garrant door de verkoper

Ingeschreven op 14.02.1718